0:00

Informații de presă – Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț, ZCH NEWS - sursa ta de informații

În perioada 01.07.2014 – 31.07.2014, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț a avut ca obiectiv principal realizarea acțiunilor din „Programul de acțiuni al Inspecției Muncii pe anul 2014”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, a Legii nr. 319/2006 modificată și completată și a Legii nr. 53/2003, republicată.

În această perioadă, 23 de inspectori de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț au efectuat un număr de 350 de controale, ocazie cu care s-au constatat 360 deficiențe în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă și s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Urmare a controalelor efectuate, s-au aplicat 140 de sancțiuni contravenționale însumând 141.500 lei.

A. Activitatea desfășurată în luna iulie

A1. Activitatea în domeniul sănătății și securității în muncă

În luna iulie 2014 au fost realizate 134 vizite de control și evaluare la unități economice. Totodată, cu ocazia controalelor s-au aplicat un număr de 118 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 10.500 lei.

• Analiza situației accidentelor de muncă

În luna iulie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț au fost înregistrate 2 accidente de muncă soldate cu incapacitate temporară de muncă.

A2. Activitatea în domeniul relațiilor de muncă

• Control relații de muncă

În luna iulie au fost controlați un număr de 216 agenți economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un număr de 22 sancțiuni contravenționale din care 15 amenzi contravenționale, însumand 131.000 lei, respectiv 7 de avertismente contravenționale, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003 republicată și H.G. nr. 500/2011.

De asemenea au fost depistați 10 angajatori la care lucrau 19 persoane fără forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru muncă fără forme legale de angajare a fost de 120.000 lei.

În cazul unui angajator, au fost identificate un număr de 7 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare, motiv pentru care s-a Înaintat organelor de cercetare penală documentația necesară pentru a se stabili dacă sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 264, alin. 4 din Legea nr. 53/2003 republicată.

Au fost depistate deasemeni 62 de persoane pentru care angajatorii, au înregistrat contractele individuale de muncă în registrul general de evidență al salariaților în format electronic, cu încălcarea termenului prevăzut de HG nr. 500/2011 (art. 4, alin. 1, lit. a – cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către salariatul în cauză) fiind dispuse 47 de măsuri pentru remedierea neconformităților și totodată au fost aplicate un număr de 4 sancțiuni contravenționale, respectiv 3 avertismente și o amendă în cuantum de 5.000 de lei.

B. Evenimente deosebite care au avut loc în luna iulie

I. Sedința de lucru I.T.M. Neamț – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 24.07.2014, ora 14, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț, s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț. La ședință au participat membrii desemnati ai organizațiilor sindicale și patronale cât și reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț. Participantii au fost informați cu privire la apariția unor acte normative care prezintă interes și anume:

– Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469/26.06.2014;

– Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466/25.06.2014;

– Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului, Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496/03.07.2014;

– Legea nr. 94/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță, Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496/03.07.2014;

– Decizia nr. 221/2014 privind desemnarea reprezentanțlor Guvernului României în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

II. Campanie Națională de supravegherea pieței produselor industriale în domeniul de competență al Inspecției Muncii conform programului sectorial pentru anul 2013, coordonat de către Comisia Europeană.

În luna iunie 2014, au fost verificați 4 agenți economici. Au fost identificate, 41 produse care au fost controlate în conformitate cu 4 directive europene transpuse în:

• H.G. 457/2003 – privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune;

• H.G. 1029/2008 – privind conditiile introducerii pe piață a mașinilor;

• H.G. 332/2007 – privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei;

• H.G. 1756/2006 – privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Nu au fost constatate neconformități și nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

III. Campanie europeană pentru prevenirea alunecărilor și căderilor la același nivel.

a) Obiective:

• Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fî expuși unui potential risc datorat alunecărilor și căderilor la același nivel;

• Stabilirea măsurilor care se impun ca urmare a nerespectării de către angajatori și lucrători, a prevederilor actelor normative în domeniul securității și sănătății în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor în timpul desfășurării activităților la locurile de muncă și posturile de lucru;

• Promovarea exemplelor de bune practici și a soluțiilor pentru prevenirea alunecărilor și căderilor la același nivel la nivel național.

b) Campania europeană se va desfășura în următoarele sectoare economice:

Acțiunile de control se vor efectua în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii și mari, cu capital de stat, privat și mixt etc.), care efectuează activități în următoarele sectoare economice:

• Industria alimentară – Cod CAEN 10;

• Fabricarea băuturilor alcoolice – Cod CAEN 11;

• Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – Cod CAEN 25;

• Activități referitoare la sănătatea umană – Cod CAEN 86;

• Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială cu cazare – cod CAEN 87;

• Hoteluri și alte facilități de cazare – Cod CAEN 55;

• Restaurante și alte activități de servicii, de alimentație – Cod CAEN 56;

• Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete – Cod CAEN 46;

• Comerț cu amănuntul cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete – Cod CAEN 47.

c) Durata campaniei

Campania europeană pentru prevenirea alunecărilor și căderilor la același nivel se va desfășura în trimestrele I – IV 2014 (perioada 01.01 – 31.12.2014), în șase etape distincte.

În luna iulie 2014, au fost verificați 8 agenți economici. Urmare a neconformităților constatate au fost dispuse un număr de 7 măsuri. Au fost aplicate un număr de 7 avertismente contravenționale.

Deficiente constatate în domeniul securității și sănătatii în muncă:

• Lipsa evaluarii riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă;

•Angajatorul nu a stabilit pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate;

• Lipsa semnalizării securității și sănătății în muncă la locurile de muncă cu pericol de alunecare, cădere, pentru ca acestea să fie cât mai vizibile;

IV. Acțiunea nr. 12 din Programul Cadru al Inspecției Muncii – „Actiunea privind verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor (termoizolări și săpături)”.

a) Obiective:

OBIECTIVE GENERALE

• Creșterea gradului de conștientizare al angajatorilor și al lucrătorilor din domeniul construcțiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, având obiectiv declarat instaurarea stării de bine la locul de muncă, cu consecințe benefice în plan social și profesional;

• Ca și consecință a celor mai sus menționate, se preliminează diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale menționate de către angajatorii din domeniul construcțiilor.

OBIECTIVE SPECIFICE – în domeniul securității și sănătății în muncă.

Verificarea respectării, de către angajatorii din construcții, a cerințelor legale privind:

• Utilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă în activitățile care impun lucrul la înălțime și la lucrările de săpături;

• Asigurarea și utilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare măsurilor de prevenire și protecție împotriva pericolului de electrocutare;

• Respectarea prevederilor privind autorizarea funcționării echipamentelor de muncă de ridicat și autorizarea /instruirea personalului deservent.

• Asigurarea și utilizarea echipamentului colectiv de protecție ;

• Asigurarea și utilizarea echipamentului individual de protecție precum și instruirea lucrătorilor referitor la necesitatea purtării acestuia;

b) Campania se va desfășura în trimestrele II și III 2014.

c) Grupul țintă: Angajatori și lucrători care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor – cod CAEN 41, 42 și 43 – privind utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice domeniilor construcțiilor de clădiri și a lucrărilor speciale de construcții.

În luna iulie au fost verificați în cadrul acestei acțtiuni, 5 agenți economici. Pentru încălcarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale din care 5 avertismente contravenționale si o amendă în valoare de 3.500 de lei. Au fost dispuse 6 măsuri pentru remedierea deficiențelor identificate de către inspectorii de muncă.

Deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă:

• Lipsa semnalizarii securității și sănătății în muncă la locurile de muncă cu pericol de cadere de la înaltime;

• Neasigurarea de echipamente de muncă, fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor ( schele, podine, etc.)

• Neasigurarea echipamentului individual de protectie pentru toti salariatii din unitate;

V. În luna iulie 2014, inspectorii de muncă, au participat la 6 sedinte ale comitetelor de securitate si sanatate în muncă, organizate de 6 angajatori (cu peste 50 de lucratori), sedinte în cadrul carora – dialogul real între partenerii sociali: patronat, sindicat/ reprezentantii lucratorilor cu

raspunderi specifice si reprezentantii institutiilor statului – a avut ca obiect imbunatatirea securității și sănătății în muncă la nivelul unitatii, respectiv propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și planul de prevenire și protecție, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare și funcționare.

VI. În luna iulie 2014, ca o alternativa la activitatea de control, s-au organizat întalniri cu un număr de 14 angajatori, ocazie cu care s-a evidentiat din nou principalul obiectiv în domeniul relatiilor de muncă, respectiv: identificarea si combaterea cazurilor de muncă nedeclarata, cat si riscurile ce le implica folosirea fortei de muncă fără forme legale.

Au fost dezbatute rezultatele activitatilor Inspectoratului Teritorial de Muncă pana la aceasta data si s-a luat act de faptul ca încă mai sunt angajatori care nu înțeleg sa respecte dispozitiile legale în domeniul legislatiei muncii, folosind în continuare persoane fără forme legale de angajare.

I.T.M. Neamț

Articolul precedentTricolor de 150 de metri desfășurat în Harghita
Articolul următorAngela Similea și Savoy – ”Balada iubirilor deschise” la Piatra Neamț