IV. COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ         

Obiective specifice:

  1. 1.    Îmbunătăţirea cooperării intra şi inter-instituţionale;
  2. 2.    Dinamizarea activităţii de relaţii externe

Principalele categorii de raporturi de lucru pe care Instituţia Prefectului le are, potrivit actelor normative sunt:

–         relaţii cu autoritățile administraţiei publice centrale, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

–         relaţii cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene

–         relaţii cu elementele exterioare sistemului autorităţilor publice: relaţiile cu autorităţile publice care exercită puterea legislativă și judecătorească; relaţiile cu organizaţiile neguvernamentale; relaţiile cu cetăţenii

Cooperarea intra-instituţională

La nivelul instituției, cooperarea între diferitele compartimente se realizează pe bază de proceduri, ordine ale prefectului, referate de lucru, note interne etc. Există și o cooperare informală care se realizează pentru ducerea la îndeplinire a unor lucrări în comun. În aceleași modalități circulă și informația.

Cooperarea inter-instituţională

– În cadrul raporturilor de lucru cu autoritățile administrației publice centrale (îndeosebi cu Ministerul Afacerilor Interne) Instituția Prefectului județul Neamț a transmis în cursul anului trecut:

Activităţi realizate: rapoarte, analize, monitorizări privind activitatea proprie, planurile de acțiuni pentru realizarea Programului de guvernare, Raportul privind starea economică și socială la nivelul județului, stadiul unor măsuri dispuse de ministere, Situaţia investiţiilor publice şi private prioritare, aflate în implementare şi finalizate în anul 2013, la nivelul judeţului, propuneri de armonizare legislativă, Raportul de monitorizare a implementării Sistemului de Control Intern ManagerialRaportul de evaluare a Stadiului de realizare a planului de măsuri, a inventarului măsurilor de prevenire a corupţiei şi  a indicatorilor aferenţi, informații necesare fundamentării unor decizii ori unor acte normative; s-au centralizat și transmis date, ca urmare a celor 556 de solicitări venite de la MAI prin sistemul de radiograme. Tot către MAI au fost înaintate 6 proiecte de Hotărâre de Guvern pentru a fi analizate şi promovate în ședințele de Guvern.

– Cu privire la cooperarea cu autoritățile administrației publice locale și județene:

Activități realizate: analize, instruiri, primirea și transmiterea de date, promovarea unor proiecte de hotărâre de Guvern

S-a realizat o analiză, pe bază de chestionar, care a presupus o identificare a problemelor comunităţilor locale, marea majoritate a primarilor dorind un sprijin mai important din partea instituției  noastre pentru atragerea unor noi investiții, crearea de locuri de muncă, întărirea legăturilor cu primăriile localităţilor europene, aplicarea legilor proprietății etc.

S-au realizat instruiri pe tema aplicării Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, s-au  redactat şi transmis  7 circulare cu privire la aplicarea unor prevederi din lege şi norme; s-a realizat o analiză cu privire la pregătirea pentru sezonul rece cu participarea tuturor primarilor și au fost, de asemenea, invitați la o reuniune lărgită a Colegiului prefectural, pentru prezentarea unor subiecte de interes, între care putem exemplifica schema de ajutor pentru încălzirea locuințelor.

– Cooperarea cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul judeţului

Această colaborare a fost detaliată în capitolul anterior. Mai trebuie să adăugăm, pe lângă cooperarea în comisiile și comitetele amintite participarea reprezentanţilor serviciilor publice deconcentrate: Comisia pentru atribuire de denumiri care s-a reunit în 7 ședințe, Comisia mixtă de rechiziţii – o reuniune, Grupul judeţean de modernizare a administraţiei publice — 10 întâlniri,  Grupul de lucru mixt pentru romi – 4 întâlniri. De subliniat acţiunea comună în cadrul comisiilor mixte constituite prin ordin al prefectului (peste 46 de acțiuni);

În același timp și reprezentanții instituției prefectului au participat la evenimentele organizate de către serviciile publice deconcentrate: analize de bilanț, prezentări de proiecte, seminarii etc.

Cooperarea cu organizațiile neguvernamentale

Activităţi realizate: parteneriate, seminarii/conferinţe, baze de date.

prefect crop 01

În anul 2013 aceasta s-a concretizat în:

–         Actualizarea bazei de date a instituţiei cu cele mai reprezentative ONG-uri şi organizaţii din judeţ (cele care acţionează în domeniul drepturilor omului, în domeniul monitorizării procesului electoral, comunicării, dezvoltării locale, problemelor sociale).

–         Realizarea unor noi parteneriate cu reprezentanţii societăţii civile în domeniul dezvoltării locale, drepturilor omului, reducerii fenomenului corupţiei, problemelor tinerilor etc.

–         În luna martie 2013 s-a constituit Grupul Consultativ cu organizaţiile neguvernamentale, pentru permanentizarea unui cadru de dialog;

–         S-a încheiat un Parteneriat în cadrul proiectului: „Dezvoltarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale de a se implica activ în eficientizarea sectorului public”, implementat de Asociaţia Pro Democraţia Club Târgu Neamţ  finanţat  din  Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Proiectul vizează dezvoltarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale de a relaţiona cu instituţiile administraţiei publice din judeţele Neamţ, Bacău, Suceava şi Iaşi;

–         Sub egida Anului European al Cetăţeanului, Instituţia Prefectului judeţul Neamţ a fost partener cu organizaţia Centrul de Resurse Economice şi Educaţie pentru Dezvoltare (CREED) în proiectul „Sunt European Tânăr”, finanțat prin programul comunitar „Tineret în acțiune”. În cadrul acestui proiect s-au realizat mai multe evenimente între care, cu impact mai deosebit în rândul publicului, au fost: „Instituții nemțene pentru tineri europeni” şi „Gala voluntariatului nemţean”;

–         La acest capitol mai pot fi menţionate 2 parteneriate instituţionale: pentru desfăşurarea  campaniei „Let’s do it, Romania” în luna septembrie şi pentru organizarea unui seminar pe tematica anticorupției  cu organizaţia „ Liga dreptăţii împotriva corupţiei şi abuzurilor din România” din Roman.

–         S-a continuat colaborarea în parteneriat cu organizaţia UNICEF România în cadrul proiectului „Sprijinirea copiilor invizibili” având ca obiective: creşterea accesului la servicii esenţiale pentru copii vulnerabili, creşterea capacităţii instituțiilor de a furniza servicii sociale de bază, consolidarea strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor de prevenire la nivel comunitar şi care, în judeţul nostru, s-a desfăşurat în 11 localităţi.

Articolul precedent”Securitatea – Instrument al dictaturii”
Articolul următorDeputat Ioan Munteanu: “Tot despre călătoriile cu trenul”