prefect crop 01INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL NEAMŢ

RAPORT DE EVALUARE A REZULTATELOR ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE DE INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL NEAMŢ PE ANUL 2013

II. OBIECTIVELE STRATEGICE

          Pentru anul 2013 Instituţia Prefectului – judeţul Neamţ şi-a asumat o serie de obiective strategice, respectiv:

z   conducerea eficientă a activităţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate în judeţ, cu o atenţie specială acordată domeniilor unde operează reforme instituţionale complexe – sănătate, educaţie, consolidarea  cadrului fiscal – precum şi susţinerea procesului de descentralizare;
z     creşterea capacităţii de control prin înfiinţarea corpului de control al prefectului;
z     dinamizarea activităţii de relaţii  internaţionale a instituţiei prefectului ;
z     creşterea exigenţei în exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor administrative;
z   gestionarea situaţiilor de urgenţă şi iniţierea măsurilor care se impun pentru prevenirea acestora;
îndeplinirea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu;

Pentru realizarea acestora s-a elaborat şi aprobat, prin Ordin al Prefectului, un Plan de măsuri conţinând: acţiuni, termene, responsabili şi indicatori de performanţă.

III. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ

III.1 În domeniul verificării legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ

Obiective specifice:

1. Asigurarea verificării legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi reprezentarea instituţiei prefectului în instanţele de contencios administrativ
2.
Asigurarea, la nivelul judeţului, a aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative

 1. 1.    Asigurarea verificării legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi reprezentarea instituţiei prefectului în instanţele de contencios administrativ

 Pentru atingerea acestui obiectiv, funcţionarii de specialitate juridică de la Compartimentul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ şi procese electorale  au desfăşurat în anul 2013 următoarele activităţi:

 • au ţinut evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene transmise prefectului în vederea verificării legalităţii, au asigurat păstrarea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 • au examinat sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene;
 • au propus prefectului sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în vederea reanalizării actului considerat nelegal şi revocării acestuia, sau a instanţei de contencios administrativ, cu motivarea corespunzătoare;
 • au întocmit documentaţia, au formulat acţiunea pentru sesizarea instanţei de contencios administrativ şi au susţinut, în faţa acesteia, acţiunea formulată, precum şi căile de atac, atunci când a fost cazul;
 • au elaborat rapoarte şi au prezentat informări prefectului cu privire la actele verificate;
 • au  întocmit, lunar, nota privind exercitarea controlului de legalitate, notă care conţine principalele aspecte de încălcare a actelor normative în vigoare; notele cu privire la starea de legalitate au fost publicate pe pagina proprie de internet.

Până la data întocmirii raportului au fost controlate din punct de vedere al legalităţii un număr de 32.885 acte administrative din care:
1.   228 de hotărâri ale Consiliului Judeţean
2.   360 dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean
3.   4.997 hotărâri ale consiliilor locale
4.   27.300 dispoziţii ale primarilor

Din totalul actelor controlate, au fost considerate nelegale 194 acte administrative, fiind întocmite adrese de procedură prealabilă. Pentru un număr de 8 acte administrative s-a propus clasarea, iar restul de 186 au fost modificate/revocate corespunzător, de către autorităţile emitente. 14 acţiuni au fost promovate direct în fața instanței de contencios administrativ.

Ce ne-am propusRezultate obţinuteGrad de realizare

Verificarea tuturor actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale

Depistarea tuturor actelor administrative emise sau adoptate cu încălcarea  prevederilor legale

 

 

Efectuarea tuturor procedurilor prealabile pentru actele administrative socotite nelegale

au fost controlate din punct de vedere al legalităţii un număr de 32.885 acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene

– s-au considerat a fi nelegale, fiind adoptate cu încălcarea în total sau în parte, după caz,  a unor reglementări legale în materie, un număr de 194 acte administrative

194 proceduri prealabile întocmite

 

 

14 acte administrative au fost atacate la instanţa de contencios administrativ;

100%

 

 

100%

 

 

 
100%

 Aspectele de nelegalitate care au făcut necesară intervenţia prefectului, au privit:

 • administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale
 • stabilirea impozitelor şi taxelor locale
 • aprobarea bugetelor locale
 • aprobarea contractării unor împrumuturi
 • promovarea în grad a unor funcţionari publici
 • depăşirea competenţei materiale legale stabilită de legiuitor în sarcina primarului sau a consiliului local
 • intrarea de drept în vigoare a unor acte administrative cu caracter normativ
 • încetarea unor mandate de consilier local

2. Asigurarea, la nivelul judeţului, a aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative

Pentru atingerea acestui obiectiv, Compartimentul controlul legalităţii actelor, contencios administrativ şi procese electorale a întreprins în anul 2013 următoarele activităţi:

 • elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum şi de propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate;
 • a participat alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;
 • a acţionat în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării proceselor electorale;;
 • a desfăşurat acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului;
 • a elaborat proiectele unor ordine ale prefectului;
 • a conlucrat cu compartimentele din aparatul de specialitate al preşedintelui consiliului judeţean, în vederea elaborării proiectelor hotărârilor Guvernului care au avut ca obiect soluţionarea unor probleme de interes local sau, după caz, judeţean.

z    Organizarea de alegeri și referendumuri la nivel local

În anul 2013 s-au organizat:

–         alegeri pentru primarul comunei Doljești;
–         un referendum la nivel local pentru schimbarea denumirii unui sat din Comuna Dragomireşti.

III.2. Reprezentarea în instanţele judecătoreşti a instituţiei prefectului sau, după caz, a comisiilor care au ca obiect de activitate aplicarea actelor normative cu caracter reparatoriu

          Obiectiv specific:

Asigurarea reprezentării cu profesionalism a instituţiei sau comisiilor în instanţele judecătoreşti, în litigiile în care acestea au calitate procesuală

Pentru realizarea acestui obiectiv, Compartimentul reprezentare în instanţe şi fond funciar al instituţiei a întreprins următoarele acţiuni:

 • A formulat întâmpinările în cauzele aflate pe rolul instanţelor
 • A transmis documentaţiile solicitate de instanţe
 • A participat în mod direct la unele direct la procese mai importante, prin prezenţa juriştilor din compartiment, la termenele stabilite de instanţe
 • A constituit dosarele de judecată şi le-a înscris în evidenţele speciale (registrul de cauze şi termene).

În anul 2013, au fost întocmite şi comunicate instanţelor de judecată documentele solicitate, s-au formulat întâmpinări şi precizări pentru un număr de 1.707 dosare cu termene de judecată în cursul anului trecut.

Ce ne-am propusRezultate obţinuteGrad de realizare
Participarea la cauzele aflate pe rolul instanţelor şi formularea întâmpinărilor s-a asigurat reprezentarea instituţiei într-un număr de 1.707 dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată

 100%

III.3. Aplicarea actelor normative cu caracter reparatoriu       

   Obiective specifice:

1.          Asigurarea unei analize competente a tuturor dosarelor de        fond funciar transmise de autorităţile locale;
2.          Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu (L290/2003,         L9/1998 şi L 10/2001)

1. Asigurarea unei analize competente a tuturor dosarelor de fond funciar transmise de autorităţile locale

Pentru atingerea acestui obiectiv, Colectivul de sprijin al Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Compartimentul reprezentare în instanţe şi fond funciar, au realizat următoarele activităţi:

 • Au verificat legalitatea documentaţiilor transmise de comisiile locale
 • Au pregătit documentaţia pentru adoptarea hotărârilor Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor
 • Au întocmit şi transmis hotărârile Comisiei Judeţene comisiilor locale
 • Au întocmit situaţii statistice cu privire la stadiul aplicării legilor fondului funciar

Activitatea de aplicare a legilor funciare
–    au  avut loc 15 şedinţe ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
–     s-au adoptat în comisia judeţeană 345 de hotărâri;
–    s-au emis 65 de ordine ale prefectului privind atribuirea în proprietate a unor terenuri aferente locuinţelor şi anexelor gospodăreşti

Limitările impuse comisiei judeţene prin Legea nr. 165/2013 au avut două consecinţe:

a) s-au desfăşurat, preponderent, acţiuni pentru organizarea aplicării şi    aplicarea în concret a Legii nr. 165/2013 şi normelor aprobate prin Hotărârea     Guvernului nr. 401/2013;
b) activitatea comisiei judeţene s-a rezumat la adoptarea unor hotărâri pentru punerea în executare a unor sentinţe judecătoreşti şi modificarea, pe cale     administrativă, a unor titluri de proprietate; celelalte proceduri administrative au fost şi sunt în continuare suspendate pentru o perioadă de 180 de zile, începând cu intrarea în vigoare a Legii nr.       165/2013, perioadă prelungită cu încă 180 de zile;

Ce ne-am propusRezultate obţinuteGrad de realizare
Convocarea şedinţelor Comisiei judeţene de fond funciar

Soluţionarea documentaţiilor transmise de comisiile locale

Comunicarea hotărârilor Comisiei Judeţene de Fond Funciar

– au avut loc 15 şedinţe ale Comisiei judeţene de fond funciar

–  345  de hotărâri adoptate

– au fost comunicate în totalitate

100%

 

100%

 

100%

Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu (L290/2003, L9/1998 şi Legea nr. 10/2001)

Activităţi desfăşurate în cursul anului 2013:

 • Au fost completate dosarele de despăgubiri cu toate actele justificative
 • Au fost verificate documentaţiile şi întocmite referatele cu propunerile corespunzătoare
 • Au fost asigurate lucrările de secretariat tehnic privind întocmirea dosarelor, a corespondenţei cu Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi cu  solicitantul, pregătirea şedinţelor, redactarea proiectelor de hotărâri

Aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi a Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria:

Comisia pentru aplicarea Legii nr. 290/2003:

-a analizat 19 dosare din care:
-au fost aprobate 3 cereri stabilind despăgubirile cuvenite
-s-au realizat 3 îndreptări erori materiale
-a respins cererile formulate în 13 dosare, solicitanţii având însă posibilitatea formulării de contestaţii în primă instanţă la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi ulterior, la instanţele de contencios administrativ competente.

Cu privire la aplicarea Legii nr. 10/2001 – au fost predate Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor un număr de 76 dosare întocmite de primării, în baza notificărilor formulate de persoanele îndreptăţite; au fost restituite autorităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor 64 dosare, în vederea completării cu unele acte doveditoare cerute de ANRP.

Ce ne-am propusRezultate obţinuteGrad de realizare
Analizarea dosarelor constituite în baza Legilor 9/1998 şi 290/2003.– 325 dosare constituite de la intrarea în vigoare a celor două legi, din care 93 de dosare mai sunt în lucru100%

 

Articolul precedentPoliția locală are “jucărie” nouă
Articolul următorAsistenții medicali – și cu studiile, și cu gradul principal