În atenţia contribuabililor persoane fizice, ZCH NEWS - sursa ta de informații

Formularul 200 trebuie depus până pe 26 mai

Persoanele fizice au obligaţia de a depune până în 26 mai formularul 200 – “Declaraţie privind veniturile realizate din România” pentru veniturile realizate în anul 2013,  a transmis ANAF la începutul săptămânii. Nedepunerea se sancţionează cu amendă de până la 500 de lei, se mai arată în comunicat.

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o forma de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

1. Activităţi independente:
– venituri comerciale
– venituri din profesii libere
– venituri din drepturi de proprietate intelectuală
2. Cedarea folosinţei bunurilor;
3. Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real:
– contribuabilii care au realizat venituri din activităţi agricole în sistem real începând cu 1 ianuarie 2013 şi pentru care, începând cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit, declaraţii distincte, în formular, privind venitul net anual realizat între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013.
– venituri din activităţile agricole pentru care nu s-au stabilit norme de venit, şi care fac parte din categoriile:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
4. Silvicultura şi piscicultura;
5. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
6. Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen.

Nu au obligaţia depunerii formularului 200, persoanele fizice care au realizat următoarele categorii de venituri:

a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
b) venituri din activităţi independente, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 52^1 din Codul fiscal;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^1) din Codul fiscal;
d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal,  a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
e) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60 din Codul fiscal;
f) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la pct. 5 şi 6,  precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
g) venituri din pensii;
h) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Codul fiscal;
i) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;
j) venituri din alte surse.

Formularul se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire precum şi on-line, în situaţia în care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale.
Organul fiscal competent pentru depunerea formularului 200 este:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de cea de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:
– venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
– venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
– venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
c)  organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit. b). (Z.C.H.)

Articolul precedentConsilierii locali, instruiți cu tabletele
Articolul următorDrumarii lucrează de zor pe drumurile județene