perla invest logoSC Perla Invest SRL cu obiect de activitate principal “alte transporturi terestre de calatori si infrastructuri turistice”, anunta organizarea selectiei prealabile pentru 1 membru al Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011.

 • Conditii generale:
 1. cetatenie romana, cetatenie a altor state ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economc European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana (scris si vorbit)
 3. are capacitate deplina de exercitiu;
 4. are o stare de sanatate corespunzatoare fuctiei pentru care candideaza, atestata pe baza de documente medicale;
 5. nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute in Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art.134-145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 1. sa nu exercite mai mult de 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei.
 • Conditii specifice:
 1. studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul economic;
 2. experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de cel putin 5 ani;
 3. experienta(minim 1 an) in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii comerciale.

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii, se gasesc pe site-ul www.cozlaparc.ro sau la avizierul societarii din localitatea Piatra Neamt, strada Stefan cel Mare, nr.5;

Candidaturile se vor depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului, in plic inchis si sigilat la secretariatul SC Perla Invest SRL , din localitatea Piatra Neamt, strada Stefan cel Mare, nr.5; Plicul va avea mentionat “ Candidatura pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al SC Perla Invest SRL”, precum si numele si prenumele candidatului. Pentru relatii suplimentare tel: 0233/217167.

DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURILOR PENTRU FUNCTIILE DE MEMBRI AI CONSILIILOR DE ADMINISTRATIE ALE SOCIETATILOR COMERCIALE LA CARE MUNICIPIUL PIATRA NEAMT ARE CALITATEA DE ACTIONAR UNIC SAU MAJORITAR

 1. CERERE de inscriere, ce va cuprinde in mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului ( anexa 3 ) ;
 2. CV în format Europass ( anexa 4 ) ;
 3. Copii legalizate după actele de studii ;
 4. Copie act identitate;
 5. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 30 de zile anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 6. Aviz psihologic pentru functia pentru care candideaza ;
 7. Copie Carnet de Muncă / documente doveditoare experienta în activitatea de administrare / management si/sau experienta in domeniul economic , contabilitate , audit , sau financiar , dupa caz ;
 8. Dovada numirii în calitate de Administrator / Manager, după caz;
 9. Copie conform cu originalul a Bilanțului (certificat de DGFP competentă) referitor la exercițiul financiar cu profit în care agentul economic a fost administrat/manageriat de către candidat si documente doveditoare ( original sau conform cu originalul ) privind structura actionariatului ( in cazul intreprinderilor publice ) si domeniul de activitate ( in cazul societatilor comerciale )   SAU Declaratie pe proprie raspundere , autentificata notarial , referitoare la experienţa în activitatea de administrare / management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al societăţii comerciale ( anexa 5 ) ;
 1. Declaratie pe propria raspundere , autentificata notarial , din care sa rezulte numarul de mandate detinute ca administrator si / sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei , precum si ca are / nu are statut de independent potrivit art. nr. 138^1 din Legea nr. 31 / 1990 ( anexa 6) ;
 2. 11. Declaratia pe proprie raspundere , autentificata notarial , prin care candidatul va confirma ca nu se afla   intr-una din situatiile prevazute la 6 (2) coroborat cu art 73^1 din legea nr. 31 / 1990 , nu a suferit vreo condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala si ca nu se afla in conflict de interese sau in incompatibilitate conform celor stipulate prin Legea nr. 161/2003 ( anexa 7) .

12 . Declaratia pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma acordul pentru procesarea datelor sale personale in cadrul procedurii de recrutare si selectie , precum si de a putea fi verificate informatiile furnizate . ( anexa 8 ) .

ANEXA 3
ANEXA 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4 PAGINA 1
ANEXA 4 PAGINA 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4 PAGINA 2
ANEXA 4 PAGINA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 5
ANEXA 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 6
ANEXA 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 7
ANEXA 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 8
ANEXA 8