reclama autocenter

vasiloiu incompa 03

1. Cu adresa nr. 16610 din 17.12.2013, înregistrată sub nr. 17617 din aceeași dată, Consiliul Județean Neamț a sesizat o posibilă încălcare a regimului incompatibilităților și conflictelor de interese de către domnul Gheorghe Vasiloiu, consilier județean (fila 59).

Sesizarea primită, precum și dosarul cu diverse documente anexate acesteia au fost înaintate Agenției Naționale de Integritate cu adresa nr. 17617 din 19.12.2013, la nivelul instituției prefectului fiind reținute copii ale actelor în cauză (fila 60).

Cu adresa nr. 851 din 21.01.2014 s-au cerut Consiliului județean Neamț unele date și informații suplimentare cu privire la situația juridică creată ca urmare a încălcării regimului incompatibilităților și conflictului de interese de către consilierul județean Gheorghe Vasiloiu (filele 129 – 130).

Prin corespondența cu nr. 625 din 17 ianuarie 2014, înregistrată sub nr. 907 din 22.01.2014, Consiliul județean Neamț a comunicat unele precizări la prima adresă, respectiv cea cu numărul 16610 din 17.12.2013, precizări care pot constitui un răspuns parțial la adresa instituției prefectului nr. 851 din 21.01.2014 (filele 127-128).

2. Din analiza tuturor documentelor rezultă următoarea situație de fapt și de drept:

2.1. Situația de fapt

2.1.1. Prin Hotărârea nr. 88 din 21.08.2008 s-a aprobat asocierea dintre județul Neamț, reprezentat de Consiliul Județean Neamț și Societatea comercială F.C. Ceahlăul S.A. Piatra Neamț în vederea finanțării și realizării în comun a unor activități de interes județean (fila 33).

Prin același act administrativ a fost aprobat și proiectul contractului de asociere, act încheiat, semnat și înregistrat sub nr. 9381/1809 din 28.08.2008 (filele 27-31).

Din cuprinsul contractului rezultau următoarele clauze mai importante:

– durata asocierii: 5 ani de la data semnării, cu posibilitatea prelungirii prin încheierea unui act adițional; din corespondențele transmise de consiliul județean rezultă că efectele contractului s-au produs pe întreaga durată a acestuia, respectiv până la data de 28.08.2013;

– obligațiile Consiliului Județean Neamț: alocarea sumei de 108.000 lei/lună până la data de 31.12.2008 și 90.000 lei/lună începând cu 01.01.2009 sumele alocate urmând a fi virate trimestrial.

2.1.2. Din cuprinsul procesului verbal al ședinței din data de 21.08.2008 rezultă că domnul Gheorghe Vasiloiu, consilier județean, a participat atât la dezbateri, cât și la vot (fila 46).

2.1.3. Din actul constitutiv al Societății Comerciale F.C. Ceahlăul S.A., actualizat la data de 15.04.2008, reiese că numitul Gheorghe Vasiloiu avea calitatea, la data încheierii contractului de asociere, atât de acționar, cât și de membru al Consiliului de Administrație, iar prin adresa Oficiului Național al Registrului Comerțului  nr. 415991 din 5.12.2013, înregistrată la Consiliul județean Neamț sub nr. 15856 din 9.12.2013, se confirmă calitatea de acționar a celui în cauză (aport la capital – 1000 RON, aport vărsat total – 1000 RON, număr acțiuni – 1000, cota de participare la beneficii și pierderi – 0,0971%) (filele 5-16 și filele 53-56).

2.1.4. La alegerile locale din anul 2012 numitul Gheorghe Vasiloiu a candidat pentru un nou mandat de consilier județean, acesta fiindu-i validat prin Hotărârea nr. 69 din 27.06.2012; la data validării în funcția de consilier județean cel în cauză avea și calitatea de acționar la Societatea Comercială F.C. Ceahlăul S.A. (fila 125).

2.2 Situația de drept. Normele legale încălcate. Sancțiuni

2.2.1. Normele legale încălcate

a) Potrivit art. 46 alin. (1) și (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local (alin. 1).

Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată (alin. 2).

Cu privire la normele legale invocate precizăm următoarele:

 – la data adoptării Hotărârii nr. 88 din 21.08.2008 consilierul județean Gheorghe Vasiloiu avea calitatea atât de acționar, cât și de membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale F.C. Ceahlăul S.A. Ca atare, având un interes patrimonial evident, acesta nu ar fi trebuit să participe la deliberări și la votarea actului administrativ. Cum prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 nu au fost respectate de cel în cauză, Hotărârea nr. 88 din 21.08.2008 este nulă de drept;

– în forma Legii nr. 215/2001, în vigoare la data adoptării hotărârii, articolul 46 era numerotat 47; conținutul normei legale este însă același;

– potrivit prevederilor art. 98 din Legea nr. 215/2001, dispozițiile art. 42-46, 48-52 și ale art. 54 se aplică în mod corespunzător; rezultă, deci, că prevederile art. 46 se aplică și consilierilor județeni;

– conform dispozițiilor art. 77 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, conflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prevăzute la art. 47 (actualmente art. 46) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. Ca atare, la adoptarea Hotărârii nr. 88 din 21.08.2008 consilierul județean Gheorghe Vasiloiu s-a aflat într-o situație de conflict de interese, sancțiunea legală fiind nulitatea de drept a actului administrativ, așa cum am prevăzut mai sus;

– cum din adresa Consiliului Județean Neamț nr. 625 din 17.01.2014, înregistrată sub nr. 907 din 22.01.2014, rezultă o altă situație de încălcare a regimului conflictelor de interese, săvârșită de domnul Gheorghe Vasiloiu, apreciem că se impun măsuri ferme la nivelul autorității deliberative județene pentru stoparea încălcării regimului conflictelor de interese și incompatibilităților; o posibilă măsură a fost indicată de instituția prefectului prin adresa nr. 851 din 21.01.2014 (filele 127-128 și 129-130).

b) potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, precum și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, „consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ – teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective”.

În raport cu prevederile legale menționate și situația consilierului județean Gheorghe Vasiloiu, acționar și administrator la o societate comercială cu capital privat, rezultă că prin încheierea contractului de asociere dintre Consiliul Județean Neamț și Societatea Comercialăn F.C. Ceahlăul S.A. ne aflăm într-o situație clară de încălcare a regimului incompatibilităților reglementat de art. 90 din Legea nr. 161/2003 (n.n. – art. 90 face parte din Secțiunea a 4-a „Incompatibilități privind aleșii locali”, capitolul III, Titlu IV din Legea nr. 161/2003);

c) potrivit art. 91 alin. (1) teza I din Legea nr. 161/2003 starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului iar în conformitate cu dispozițiile alineatului (3) al aceluiași articol alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție.

Cum contractul de asociere a produs efecte juridice și în mandatul 2012-2016, respectiv până la data de 28.08.2013 iar domnului Gheorghe Vasiloiu i s-a validat mandatul de consilier județean prin Hotărârea nr. 69 din 27.06.2012 rezultă că cel în cauză avea la dispoziție un termen de 15 zile, calculat începând cu data de mai sus, fie pentru a renunța la calitatea de acționar la Societatea comercială F.C. Ceahlăul S.A., fie la mandatul de consilier județean.

Neprocedând conform normelor legale invocate domnul Gheorghe Vasiloiu s-a aflat în starea de incompatibilitate specială, reglementată la art. 90 din Legea nr. 161/2003, începând cu data de 1iulie 2012.

O a treia soluție pentru reintrarea în legalitate ar fi fost încetarea contractului de asociere la aceeași dată, respectiv 11 iulie 2012.

2.2.2. Sancțiuni

a) Prin nerespectarea prevederilor art. 46 (fost 47) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consilierul județean Gheorghe Vasiloiu a încălcat regimul conflictelor de interese, cercetarea acestora intrând în sfera de competență a Agenției Naționale de Integritate; după cum am precizat agenția a fost deja sesizată de către instituția prefectului prin adresa nr. 17617 din 13.12.2013 (fila 60).

b) Potrivit art. 91 alin. 4 din Legea nr. 161/2003 în situația în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate în termenul prevăzut la alin. 3 (în cazul dat 15 zile) prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile, la propunerea secretarului unității administrativ – teritoriale care, la rândul lui, poate fi sesizat de orice persoană.

Precizăm că potrivit art. 63 alin (2) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (atât în forma republicată, cât și în forma republicată, cu modificările și completările ulterioare) „Dispozițiile privind incompatibilitățile prevăzute la art. 80-110 din cap. III, titlul IV, cartea I, precum și cele prevăzute la art. 115-117 din cap. VII, titlul IV, cartea I din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân în vigoare”.

Ca atare, prefectul are competența cercetării cazurilor de incompatibilitate și constatării, prin ordin, a încetării de drept a mandatelor de ales local, înainte de expirarea duratei normale a acestora.

3. În concluzie, în raport cu cele expuse la pct. 1 și 2 din prezentul referat propunem următoarele:

3.1. Sesizarea Agenției Naționale de Integritate cu privire la a doua încălcare a regimului conflictelor de interese, săvârșită de consilierul județean Gheorghe Vasiloiu, menționată în adresa Consiliului Județean Neamț nr. 625 din 17.01.2014, înregistrată sub nr. 907 din 22.01.2014 și probată prin documentele anexate corespondenței (filele 95-128);

3.2. Constatarea, prin ordin, a încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Gheorghe Vasiloiu pentru încălcarea regimului incompatibilităților.

Anexăm proiectul de ordin, adresa către Agenția Națională de Integritate urmând a fi redactată după aprobarea prezentului referat și semnarea ordinului.

ȘEF SERVICIU,

Petre ILIE

Articolul precedentDrăgănești: Drum desfundat spre Răucești
Articolul următor“Bănușorii sunt buni când îi iau”