ANUNT CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST ( 4 Posturi ) PERIOADA DETERMINATA - SAJ NEAMT

 

ANUNT CONCURS SOFERI AUTOSANITARA II ( 7 posturi ) DURATA NEDETERMINATA - SAJ NEAMT

 

ANUNT CONCURS OPERATOR REGISTRATOR DE URGENTA DEBUTANT( 2 Posturi) PERIOADA NEDETERMINATA - SAJ NEAMT

 

ANUNT CONCURS INGRIJITOR ( 1 POST ) DURAT NEDETERMINATA - SAJ NEAMT

 


ANUNȚ

 Metodologie de organizare și desfășurare a concursului din data de 18.05.2023

Serviciul de Ambulanță Județean Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, str. Dimitrie Leonida nr. 151, organizează, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 166/2023, si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, cu norma intreaga, (7 h/zi) si cu contract de munca pe perioada nedeterminata de:

 • MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ DE FAMILIE – Compartiment de asistență medicală de urgență și transport medical neasistat – stația centrală Piatra Neamț;

                             Condiții generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care participa la concursul pentru ocuparea postului de medic specialist medicina de familie sunt stabilite in fisa postului, anexa la prezentul anunț.

Cerințe privind ocuparea postului de medic specialist medicina de familie:

 • Diploma de medic sau diploma de licenta in medicina;
 • Examen de medic specialist;
 • Stagiu de rezidentiat terminat;
 • Concurs pentru ocuparea postului;

Pentru inscrierea la concurs candidaţii vor depune la biroul RUNOS al SAJ Neamt, un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);

b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

k) curriculum vitae, model comun european;

l) avizul psihologic;

m) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și în specialitatea studiilor care să cuprindă activitatea desfășurată – funcția, durata activității, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate si eventualele modificări intervenite pe parcursul derulării activității (suspendări contract individual de munca, absente nemotivate, etc);

Pentru candidații care lucrează/au lucrat în străinătate, în țări membre UE, dovada vechimii în muncă se va face cu contract de munca însoțit și de alte documente eliberate de angajatorul străin pentru activitatea desfășurată (adeverințe) care să conțină specificații clare privind vechimea în muncă sau însoțit de „Extras cont asigurări sociale”. În contractul individual de munca vor fi specificate în mod clar  durata activității – data angajării și data încetării activității (daca este cazul) și funcția deținută. În condițiile în care contractul individual de munca este în vigoare la data depunerii dosarului, se va anexa un document din care să reiasă ca, contractul individual de muncă este în derulare. Toate aceste documente vor fi traduse la traducători autorizați, la dosar depunându-se atât documentul emis de angajator cât și traducerea in limba romana.

n) fișă de aptitudini vizată de Medicul de Medicina Muncii a SAJ Neamț;

o) dosar plic;

Documentele prevăzute la  lit. b) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. b), c), e), i),  j) si m)  se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul/examenul consta in următoarele etape succesive după cum urmează:

a) selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul 166/2023 si se va afișa rezultatul acesteia cu mențiunea „admis“ sau „respins“, însoțită, de motivul respingerii dosarului, după caz;

Contestațiilor cu privire la  rezultatul selecției dosarelor și al punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), se depun în maxim o zi lucrătoare (24 ore) de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Comisia de soluționare a contestațiilor va afișa rezultatul final in termen de în maxim o zi lucrătoare (24 ore) de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

b) proba scrisă;

La aceasta proba vor participa doar candidații declarați ,,admiși’’ la rezultatul final al selecției dosarelor.

Rezultatul probei scrise va fi afișat la sediul instituției cu precizarea punctajului obținut si a sintagmei admis sau respins.

c) proba practică;

La acesta proba vor participa doar candidații declarați admiși la proba scrisă. Sunt declarați admiși numai candidații care au obținut minimum 50,00 de puncte la proba scrisa, respectiv 50 de puncte la proba practica.

In urma susținerii tuturor probelor vor fi declarați promovați candidații care au obținut minimum 50 de puncte în urma calculării mediei aritmetice.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișarea acestora la sediul și pe pagina de internet a SAJ Neamț, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei. Lista cu rezultatele conține atât punctajul obținut, cât și mențiunea „admis“ sau „respins“.

După comunicarea rezultatelor, obținute la proba scrisa/practica candidații nemulțumiți pot depune contestație, în scris, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise/practice, la sediul instituției, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Pentru stabilirea clasificării finale a candidaților pe fiecare post publicat, în cazul candidaților cu punctaje egale, după desfășurarea tuturor probelor de concurs, se declară admis candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi departajați pe baza punctajului obținut la proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin, anunțat odată cu selecția dosarelor de concurs.

Obținerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.

Depunerea dosarului de concurs se face la sediul Serviciului de Ambulanta Județean Neamț, Biroul RUNOS,  in perioada 27.04.2023-11.05.2023 ora 1200

Concursul se va organiza maximum 90 de zile de la publicarea anunțului, conform legislației.

Concursul consta in 2 probe: proba scrisa la data de 18.05.2023, ora 800 si proba practica la data de 23.05.2023 ora 1300

Toate probele se desfasoara la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamț, str. Dimitrie Leonida, nr. 151.

Calendarul de desfășurare a concursului:

Data pana la care se pot depune dosarele 11.05.2023 ora 1200
Data selecției dosarelor, precum si al punctajului rezultat din analiza si evaluarea activității profesionale și științifice conform anexei 3 (proba D) 11.05.2023 ora 1400
Data afișării rezultatului selecției dosarului/punctajului probei D 11.05.2023 ora 1600
Data limita de depunere a contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor/probei D 15.05.2023 ora 1400
Data afișării rezultatului contestațiilor privind selecția de dosare/probei D 15.05.2023 ora1600
Data probei scrise 18.05.2023 ora 800
Data afișării rezultatului probei scrise 18.05.2023 ora 1600
Data limita de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei scrise 19.05.2023 ora 1400
Data afișării rezultatului contestațiilor probei scrise 19.05.2023 ora 1600
Data probei practice 23.05.2023 ora 1300
Data afișării rezultatului probei practice 23.05.2023 ora 1600
Data limita de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei practice 24.05.2023 ora 1000
Data afișării rezultatului contestațiilor probei practice 24.05.2023 ora 1600
Data afișării rezultatului final 25.05.2023 ora1400

 

TEMATICA DE CONCURS:

 1. Atitudinea M.F în fața unor simptome comune ( astenia, amețeală, adenopatia, dispneea, durerea toracica, palpitațiile, durerile abdominale, tremurăturile, hemoragiile genitale). -2
 2.  Afecțiunile respiratorii la adult si copil ( infecțiile acute ale cailor aeriene superioare la copil, traheobronșită, bronhopatia cronica obstructiva, pneumoniile, astmul bronșic, cancerul bronhopulmonar, tuberculoza pulmonara) -1,3,4,5
 3.  Afecțiunile cardiovasculare la adult si copil ( cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arteriala, cardiopatia ischemica, tulburările de ritm cardiac, endocarditele, insuficienta cardiaca, tromboflebitele). – 1,3,4,5
 4. Afecțiunile digestive la adult si copil ( gastritele acute si cronice, ulcerul gastro – duodenal, esofagita de reflux,

cancerul gastric, hepatitele acute si cronice, cirozele, colecistitele acute si cronice, litiaza biliara)-1,3,4,5,6

 1. Afecțiunile renale la adult si copil ( infecțiile cailor urinare, glomerulonefritele acute si cronice,
 2. Afecțiunile reumatice la adult si copil (artrozele, lumbago, lombosciatica, reumatismul poliarticular acut, poliartrita reumatoida, spondilitele, lupusul eritematos sistemic) -1,3,5,6
 3. Afecțiunile metabolice la adult si copil ( diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, hiperuricemiile si guta) -1,3,5
 4. Afecțiunile hematologice la adult si copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia feripriva, leucemia limfoblastica, leucemia mieloida, coagulopatiile) -1,3
 5. Afecțiunile endocrine la adult si copil (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofilia si tetania) -1
 6. Afecțiunile neurologice la adult si copil ( cefaleea,nevralgia de trigemen, ateroscleroza cerebrala, accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia, polinevritele, boala Parkinson) -1,3
 7. Afecțiunile psihice la adult si copil ( deficienta mintala, tulburarile de personalitate si psihopatiile, depresia, nevrozele, alcoolismul, sindroamele psihice de involutie). -1,3
 8. Afecțiuni dermatologice la adult si copil (dermatitele alergice, ulcerul cronic de gamba, micozele, parazitozele cutanate si dermatitele infectioase). – 1
 9. Afecțiuni ORL la adult si copil ( anginele, otitele,mastoiditele, rinitele, sinuzitele) -1,2
 10. Afecțiuni oftalmologice( ochiul rosu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului). -1,2
 11. Afecțiuni ginecologice si obstetricale ( tulburarile menstruale, menopauza, infertilitatea, cancerul de sân, cancerul uterin, sarcina normala, sarcina cu risc, complicatiile sarcinii si ale nasterii, sarcina extrauterina) -1,3
 12. Puericultura (îngrijirea noului născut, prematuritatea, alimentația naturală si artificială, dezvoltarea psihică și somatică a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinările la copil). -5
 13. Boli infecțioase la adult si copil ( rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemica, scarlatina, mononucleoza, tusea convulsiva, hepatitele virale, toxiinfecțiile alimentare, boala diareica acuta, bolile infecțioase cu transmitere sexuala). -1

BIBLIOGRAFIE :

 1. Diagnostic si tratament în practica medicala, L. Tierney, S.J. McPhee, M.A. Papadakis, Ed. Stiintelor Medicale, Buc., 2001
  2. Bazele medicinei de familie, vol. II, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002
  3. Bazele medicinei de familie, vol. III, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002
 2. Ghid de practica medicala, vol. I, Ed. Infomedica, Buc., 1999
  5. Esențialul în pediatrie, E. Ciofu, C. Ciofu, Ed. Amaltea, Buc., 2000
  6. Ghid de practica medicala, vol. II, Ed. Infomedica, Buc., 2001
 3. Resuscitarea cardiopulmonara la adult si copil Ghiduri ERC 2021
 4. Ghiduri și algoritmi in medicina de urgenta, prof. dr. Diana Carmen Preotu – Cimpoeșu, coordonator – Ed. ,, Gr. T. Popa’’, U.M.F, Iași, 2019

ANEXA NR. 3

METODOLOGIE de calcul al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)

Nr. crt. Activitatea profesională şi ştiinţifică Punctajul
1. Rezidenţiat prin concurs în specialitatea pentru care candidează 5 puncte
2. Media la examenul de specialitate *)
3. Media la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar **)
4. Doctorat 5 puncte
5. Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul universităţii de medicină şi farmacie sau de Academia de Ştiinţe Medicale la data înscrierii la concurs) 2 puncte
6. A doua specialitate confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii 7 puncte***)
7. Fiecare atestat de studii complementare obţinut 3 puncte
8. Activitate ştiinţifică, dovedită pe bază de adeverinţă cu totalul punctajului înregistrat la colegiul profesional la care candidatul este în evidenţă în ultimii 5 ani 1/10 puncte din punctajul candidatului obţinut prin programele de educaţie medicală continuă, creditate de colegiile profesionale (se acordă maximum 50 de puncte)
9. Activitate de organizare (minimum un an)

a) manager de spital sau alte instituţii sanitare

b) funcţie de conducere în cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

c) funcţie de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii sau în alte unităţi ale ministerului cu rol de management sanitar sau educaţional la nivel naţional

d) şef de secţie, şef laborator, farmacist-şef.

e) atestat de studii complementare în managementul sanitar sau în conducerea serviciilor medicale ori sociale acordate în plus faţă de cele prevăzute la nr. crt. 7

****)

3 puncte

3 puncte

3 puncte

2 puncte

3 puncte

10. membru al societăţii/asociaţiei de specialitate cu o vechime de minimum 6 luni la data concursului 3 puncte

*) Media obţinută la examenul de confirmare ca medic specialist se va înscrie astfel: în cazul notării de la 0 la 10 media se adună ca atare; în cazul notării de la 0 la 20 se vor scădea 10 puncte din media obţinută.

**) Media obţinută la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar.

***) Câte 5 puncte pentru fiecare a doua specialitate.

****) Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef.

MANAGER GENERAL INTERIMAR,

DR.DORICE ALBU

BIROU RUNOS,

EC. ANTON ALEXANDRA

Articolul precedentPus pe fapte „mari”: un tânăr din Hangu a amenințat polițiștii chemați de unchiul bătut
Articolul următorNoile cazinouri de pe piață: tehnologiile din spatele giganților din România
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.