pietricica turism

În ciuda faptului că se discută mult despre viitorul societății Troleibuzul legat sau nu de ADI Urban Trans, conducerea societății încearcă să creeze cadrul pentru continuarea normal a activității. La mijlocul lunii martie, pe SEAP a fost publicată procedura pentru achiziționare motorină Euro 5 în valoare de aproximativ 1.794.000 RON (aproximativ 394.000 Euro la cursul valutar de astăzi). Pentru cei interesați iată solicitarea autorității contractante. (V.B.)

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE

I.1.1) Sediul social

TROLEIBUZUL S.A.

Cod fiscal: RO7613398, Adresa: str.Stramutati, nr.21bis, Dumbrava Rosie, Telefon: +40 0233234381/ +40 234382, Fax: +40 0233234041

I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:

In SEAP

I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

In SEAP

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala

I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da

I.2.2) Tip Activitate: Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumire contract:

Motorina Euro 5

II.1.2) Tip contract: Furnizare

II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5) Obiectul contractului:

Un contract de achizitie motorina euro 5 de la pompele ofertantului pe baza de card.

II.1.6) CPV: 09134200-9 – Motorina (Rev.2)

II.1.7) Impartire pe loturi: Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru

II.2.1) Valoare estimata: 1,794,000 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

Denumire Descriere

Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare:17000 Lei Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari ,in cuantum si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei in contul-SC Troleibuzul SA (RO 7613398,J27/691/1995) cont:RO74BRDE280SV02877692800 BRD Piatra Neamt.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv este de 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia constituita de ofertantul castigator se returneaza acestuia in 3 zile de la data semnarii contractului de achizitie.Garantia constituita de ofertantii necastigatori se returneaza dupa semnarea contractului de achizitie, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.Nota: potrivit art. 42 alin.7 din HG.394/2016 dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita de depunere online a ofertelor.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare

Denumire

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Descriere: – ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177,178 si 180 din Legea 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. -declaratie privind incadrarea/neincadrarea in situatiile prevazute de art. 71 si 73 din Legea nr 99/2016.Declaratia va fi prezentata odata cu DUAE. Legat de conflictul de interese, respectiv incadrarea/neincadrarea in prevederile art. 71 si 73 din Legea nr 99/2016, nominalizam toate persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent procedurii, necesar finantarii contractului de furnizare Motorina Euro 5: – Ec. Nastase Ana Nadia – director general – Ing. Dumitrascu Dionisie – presedinte comisie evaluare – Ec. Ignat Vlad Madalin – membru comisie evaluare – Ec. Chirila Adriean – membru comisie evaluare – Ing. Tura Gheorghe – membru comisie evaluare – Ec. Chele Ciprian – membru comisie evaluare Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE ce urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pot fi: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat( buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii. 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constataor emis de ONRC/actul constitutiv. 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin (2), art. 180 alin (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice. 4. alte documente edificatoare, dupa caz. – operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a furniza bunurile solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. – operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Certificatul Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau un document echivalent pentru ofertatii straini. Modalitatea de indeplinire a cerintei – completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, (Certificatul constatator) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: Declaratie privind lista principalelor livrari de produse pe ultimii 3 ani Completarea si prezentarea formularului privind lista principalelor livrari de produse pe ultimii 3 ani din care sa rezulte experienta similara continand valori, perioade de livrare,beneficiar indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, respectiv faptul ca ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani de la data limita stabilita initial(prin anuntul de participare) pentru depunerea ofertelor a livrat produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie.,In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.,Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura

IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa

IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

S.E.A.P.

IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 27.03.2017 15:00

IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –

IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Mod de finantare

VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 15.03.2017 09:39