Astăzi, 22 aprilie, ministrul Educației anunță că a fost emis Ordinul 4135 privind instrucțiunile pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line. Documentul precizează măsuri specifice pentru desfășurarea procesului de învățare on-line din învățământul preuniversitar. Acest ordin urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Resursele pe care Ministerul Educației și Cercetării le pune la dispoziția cadrelor didactice, elevilor și părinților sunt concentrate pe Portalul Digital existent pe educred.ro, care centralizează platforme de învățare și resurse educaționale deschise, inclusiv tutoriale și alte materiale de învățare destinate formării și susținerii cadrelor didactice, potrivit unui comunicat. „Prezența online la cursuri a elevilor și a cadrelor didactice va fi monitorizată de unitățile de învățământ, iar toate informațiile relevante pentru susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare vor fi completate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR). Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) va elabora analize semestriale privind accesul elevilor, cadrelor didactice și al unităților de învățământ la resurse pentru învățarea on-line. Ministerul Educației și Cercetării poate decide, în cazuri justificate, și pe baza unor instrucțiuni emise în prealabil, ca evaluarea la anumite discipline/module să fie realizată on-line. Tot în cadrul acestei instrucțiuni se specifică și responsabilitățile inspectoratelor școlare, ale unităților de învățământ preuniversitar, ale profesorilor, elevilor și părinților”, precizează MEC. Acolo unde nu există internet și elevii nu au laptop, tabletă și așa mai departe „inspectoratele școlare în colaborare cu unitățile de învățământ și cu autoritățile locale vor identifica soluții pentru asigurarea echipamentelor informatice și a conectării la internet a unităților de învățământ. Toate datele privind desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare online vor fi raportate periodic Ministerului Educației și Cercetării”, mai arată sursa citată. (C.I.)

Iată noul ordin integral, așa cum este publicat de portal învățământ:

ORDIN

de aprobare a Instructiunii privind asigurarea continuitatii procesului de invatare la nivelul sistemului de invatamant preuniversitar

Avand in vedere:

– prevederile art. 94, alin. (2) lit. c) si lit.e) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu

modificarile si completarile ulterioare,

– prevederile art. 1 din Hotararea Comitetului national pentru Situatii Speciale de

Urgenta nr. 6/2020,

– prevederile art. 49 din Anexa 1 la Decretul nr. 195/2020, privind instituirea starii de

urgenta pe teritoriul Romaniei si ale Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 19/2020,

– prevederile Decretului nr. 240/2020, privind prelungirea starii de urgenta pe intreg

teritoriul Romaniei, instituita prin Decretul nr.195/2020,

– in temeiul prevederilor art. 6 lit. d) si art. 15 alin. (3) din H.G. nr. 24/2020 privind

organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

MINISTRUL EDUCATIEI SI CERCETARII

emite prezentul ordin:

Art. 1 Se aproba Instructiunea privind asigurarea continuitatii procesului de invatare la nivelul sistemului de invatamant preuniversitar prevazuta in Anexa, care face parte din prezentul ordin.

Art. 2 Directia Generala invatamant Preuniversitar, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, Directia Minoritati, Directia Tehnologia Informatiei si Comunicatiei, Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1.

Anexa la OMEC nr. 4135 / 21.04.2020

INSTRUCTIUNE

pentru crearea si / sau intarirea capacitatii sistemului de invatamant preuniversitar prin invatare on-line

Sectiunea 1 – Dispozitii generale

Art. 1 (1) Prezenta Instructiune reglementeaza masurile la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii, al inspectoratelor scolare si al unitatilor de invatamant preuniversitar in vederea continuarii procesului de invatare la nivelul sistemului de invatamant preuniversitar.

(2) Masurile prevazute de prezenta instructiune au scopul de a asigura desfasurarea procesului de invatare on-line.

Sectiunea 2 – Masuri la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii si al institutiilor centrale din subordine / in coordonare

Art. 2. Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Directia Generala invatamant Preuniversitar (DGIP), elaboreaza si adopta Planul national de interventie educationala pentru situatia suspendarii cursurilor din invatamantul preuniversitar.

Art. 3. (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie  (CNPEE), operationalizeaza portalul Digital pe educred.ro (https://diaital.educred.ro), ca totalitate a platformelor de e-learning si a resurselor de invatare on-line asigurate si, dupa caz, validate si recomandate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

(2) Portalul Digital pe educred.ro va contine o sectiune cu tutoriale si alte materiale de invatare, destinata formarii si sustinerii cadrelor didactice, in vederea proiectarii, realizarii, evaluarii activitatilor de invatare on-line si gestionarii activitatilor elevilor pe platforme de invatare on-line.

(3) Ministerul Educatiei si Cercetarii dezvolta instrumente pentru toti actorii din sistemul de invatamant: prescolari, elevi, cadre didactice, directori ai unitatilor de invatamant, inspectori scolari, consilieri scolari, parinti/reprezentanti legali etc., in vederea monitorizarii, sustinerii si imbunatatirii accesului la invatare.

(4) Informatiile relevante pentru monitorizarea, sustinerea si imbunatatirea accesului la invatare vor fi completate in SIIIR de unitatile de invatamant, in conformitate cu solicitarile Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Art. 4. (1) CNPEE, pe baza datelor preluate din SIIIR elaboreaza si publica, semestrial, analize privind accesul unitatilor de invatamant, al cadrelor didactice si al elevilor la resurse pentru invatarea on-line, precum si referitoare la pregatirea cadrelor didactice pentru utilizarea platformelor de e-learning si a resurselor de invatare on-line asigurate si, dupa caz, validate si recomandate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

(2) Analizele vor evidentia pentru fiecare unitate de invatamant si pentru fiecare structura subordonata:

a) dotarea cu terminale de tip desktop, laptop, tableta functionale.

b) conectarea la internet.

c) gradul de acces al unitatilor de invatamant la platforme de invatare, instrumente si resurse necesare desfasurarii activitatilor de invatare on-line;

d) numarul si procentajul cadrelor didactice, care dispun de terminale de tip desktop, laptop, tableta si telefon inteligent, conectate la internet, in folosinta exclusiva si/sau partajata cu alti membri ai familiei;

e) numarul si procentajul elevilor, care dispun de terminale de tip desktop, laptop, tableta si telefon inteligent, conectate la internet, in folosinta exclusiva si/sau partajata cu alti membri ai familiei;

f) aspecte privind calitatea procesului didactic on-line prin valorificarea rezultatelor din instrumentele de feedback.

Art. 5. (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii va face demersurile necesare pentru introducerea in curriculumul programelor de formare psihopedagogica initiala, a disciplinelor de pregatire didactica si practica de specialitate (obligatorii) pentru dezvoltarea competentelor de integrare a tehnologiei in procesul de predare-invatare-evaluare.

(2) incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei instructiuni, Casele Corpului Didactic vor elabora programe de formare continua destinate personalului didactic, iar Comisia Specializata de Acreditare (CSA) din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, va acredita, cu prioritate, programe pentru dezvoltarea competentelor de integrare a tehnologiei in procesul de predare-invatare-evaluare, pentru cadrele didactice.

Art. 6. (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii poate decide, in cazuri justificate (de exemplu, suspendarea cursurilor ca urmare a instituirii, pe teritoriul Romaniei, a starii de urgenta) si pe baza unor instructiuni emise in prealabil, ca evaluarea la anumite discipline/module poate fi realizata si on-line.

(2) Ministerul Educatiei si Cercetarii elaboreaza si disemineaza, prin expertii Centrului National de Politici in Evaluare si Examinare (CNPEE), pe toata perioada suspendarii cursurilor, resurse de antrenament de tip test si bareme de evaluare si de notare necesare pregatirii individuale pentru sustinerea Evaluarii Nationale a elevilor de clasa a VIIl-a si a Examenului National de Bacalaureat.

(3) Ministerul Educatiei si Cercetarii actualizeaza actele normative care reglementeaza fisa postului cadrelor didactice si evaluarea acestora, incluzand atributii specifice si indicatori de performanta, referitori la proiectarea, realizarea si evaluarea activitatilor de invatare on-line.

Sectiunea 3 – Masuri la nivelul inspectoratelor scolare

Art. 7. Inspectoratele scolare judetene/ al municipiului Bucuresti realizeaza urmatoarele activitati:

a) elaboreaza Planul judetean / al Municipiului Bucuresti de interventie educationala pentru situatia suspendarii cursurilor prin adaptare la specificul regional si local in concordanta cu Planul national prevazut la Art. 2;

b) monitorizeaza organizarea si desfasurarea activitatilor suport pentru invatarea on-line in unitatile de invatamant din subordine;

c) monitorizeaza completarea in SIIIR de catre unitatile de invatamant, a informatiilor relevante pentru sustinerea si imbunatatirea accesului la invatare al beneficiarilor sistemului de educatie analizeaza aceste date cu scopul actualizarii periodice a planului prevazute la lit. a);

d) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice judetene si locale in vederea asigurarii echipamentelor informatice si a conectarii la Internet a unitatilor de invatamant;

e) asigura, monitorizeaza, analizeaza si pune in aplicare impreuna cu unitatile de invatamant, cu casele corpului didactic si cu furnizorii programelor de formare continua acreditate, pregatirea personalului didactic din invatamantul preuniversitar;

f) indruma prin inspectorii scolari de specialitate / profesorii metodisti, cadrele didactice in:

– proiectarea activitatilor de predare-invatare-evaluare on-line;

– elaborarea unor exemple de resurse educationale;

g) organizeaza sesiuni on-line cu cadrele didactice pentru transferul de bune practici in invatarea on-line;

c) participă împreună cu celelalte cadre didactice și conducerea unităţii de învăţământ, la stabilirea platformelor, aplicaţiilor și resurselor educaţionale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată;

d) transmite elevilor de la clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unității de învățământ, precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării on-line;

e) menţine legătura cu cadrele didactice de specialitate în ceea ce privește participarea la activitățile de învăţare on-line a elevilor din clasa pe care o coordonează;

f) oferă consiliere elevilor clasei pentru participarea acestora la activităţilor suport pentru învăţarea on-line;

9) asigură comunicarea cu părinţii elevilor;

h) colectează feedback-ul de la elevi și părinţi, cadrele didactice de la clasă, cu privire la organizarea și desfășurarea activității suport pentru învăţarea on-line și îl transmit conducerii unităţii de învăţământ;

i) intervine în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activităţii, în care sunt implicaţi elevii / profesorii clasei.

Sectiunea 4 – Masuri la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar

Art. 8. Conducerea unitatii de invatamant desfasoara urmatoarele activitati de facilitare a invatarii on-line:

a) aplica planul de actiune al ISJ / ISMB prevazut la art. 7, lit. a);

b) informeaza, prin intermediul cadrelor didactice, elevii si parintii acestora, cu privire la perioada suspendarii cursurilor in unitatea de invatamant si la modalitatea de organizare a activitatii suport pentru invatarea on-line in aceasta perioada, inclusiv cu privire la drepturile si obligatiile acestora;

c) realizeaza completarea in SIIIR a informatiilor relevante pentru sustinerea si imbunatatirea accesului la invatare al beneficiarilor sistemului de educatie;

d) asigura accesul cadrelor didactice si elevilor la platforme educationale, prin inregistrarea unitatii de invatamant (daca este cazul);

e) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale si cu inspectoratul scolar, pentru completarea dotarii cu echipamente informatice si pentru conectarea la internet, in functie de nevoile identificate;

f) analizeaza nevoile de dezvoltare a competentelor digitale ale cadrelor didactice si le desemneaza pe cele care trebuie sa participe la programe de formare;

g) stabileste, impreuna cu cadrele didactice si profesorii diriginti, platformele, aplicatiile si resursele educationale deschise care se recomanda a fi utilizate in activitatea desfasurata;

h) realizeaza, impreuna cu profesorii diriginti si cadrele didactice, un program saptamanal care include activitatile de invatare on-line pentru fiecare disciplina de studiu, avand in vedere o durata echilibrata a acestora;

i) stabileste modalitatea de monitorizare a realizarii activitatilor on-line de catre cadrele didactice;

j) identifica si aplica modalitati de sustinere a activitatii pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru elevii cu cerinte educationale speciale (CES);

k) aplica mecanismele de colectare a feedback-ului de la elevi, parinti, cadre didactice, alte categorii de personal implicat in organizarea si desfasurarea activitatii suport pentru invatarea on-line, in scopul luarii masurilor care sa conduca la imbunatatirea accesului, participarii si a calitatii activitatii;

|) actualizeaza fişele posturilor cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, cu atributii referitoare la activitatile de invatare on-line.

Art. 9. (1) Educatoarea / Profesorul pentru invatamant prescolar/ invatatorul de la clasele pregatitoare, clasele I si clasele a Il-a / Profesorul pentru invatamant primar de la clasele pregatitoare, clasele I si clasele a Il-a realizeaza, dupa caz, urmatoarele activitati:

a) informeaza parintii prescolarilor / elevilor cu privire la perioada suspendarii cursurilor in unitatea de invatamant si modalitatea de organizare a activitatii suport pentru invatarea on-line, inclusiv cu privire la drepturile si obligatiile acestora;

b) coordoneaza activitatea grupei/ clasei si colaboreaza cu celelalte cadre didactice in vederea asigurarii continuitatii participarii prescolarilor/ elevilor la activitatea de invatare on-line;

c) participa impreuna cu celelalte cadre didactice si conducerea unitatii de invatamant, la stabilirea platformelor, aplicatilor si resurselor educationale deschise care se recomanda a fi utilizate in activitatea desfasurata;

d) transmite parintilor prescolarilor/ elevilor de la grupa / clasa pe care o coordoneaza programul stabilit la nivelul unitatii de invatamant, precum si alte informatii relevante pentru facilitarea invatarii on-line;

e) asigura comunicarea cu parintii pentru participarea prescolarilor/ elevilor la activitatile suport pentru invatarea on-line;

f) colecteaza feedback-ul de la prescolari/elevi si parinti, cu privire la organizarea si desfasurarea activitatii suport pentru invatarea on-line si il transmit conducerii unitatii de invatamant;

9) intervine in solutionarea unor situatii specifice cu privire la desfasurarea activitatii, in care sunt implicati prescolarii/elevii grupei/clasei.

(2) invatatorul de la clasele a Ill-a si clasele a IV-a / Profesorul pentru invatamant primar de la clasele a Ili-a si clasele a IV-a / Profesorul diriginte realizeaza, dupa caz, urmatoarele activitati:

a) informeaza elevii si parintii acestora cu privire la perioada suspendarii cursurilor in unitatea de invatamant si modalitatea de organizare a activitatii suport pentru invatarea on-line, inclusiv cu privire la drepturile si obligatiile acestora;

b) coordoneaza activitatea clasei si colaboreaza cu celelalte cadre didactice in vederea asigurarii continuitatii participarii elevilor la activitatea de invatare on-line;

c) participă împreună cu celelalte cadre didactice și conducerea unităţii de învăţământ, la stabilirea platformelor, aplicaţiilor și resurselor educaţionale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată;

d) transmite elevilor de la clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unității de învățământ, precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării on-line;

e) menţine legătura cu cadrele didactice de specialitate în ceea ce privește participarea la activitățile de învăţare on-line a elevilor din clasa pe care o coordonează;

f) oferă consiliere elevilor clasei pentru participarea acestora la activităţilor suport pentru învăţarea on-line;

g) asigură comunicarea cu părinţii elevilor;

h) colectează feedback-ul de la elevi și părinţi, cadrele didactice de la clasă, cu privire la organizarea și desfășurarea activității suport pentru învăţarea on-line și îl transmit conducerii unităţii de învățământ;

i) intervine în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activităţii, în care sunt implicaţi elevii / profesorii clasei.

Art.10. Cadrele didactice realizează următoarele activităţi:

a) colectează informaţii necesare accesului și participării elevilor la activitatea de predare-învățare-evaluare desfășurată on-line;

b) proiectează activitatea suport pentru învăţarea on-line, din perspectiva principiilor didactice și a celor privind învăţarea on-line;

c) desfășoară activitatea didactică în sistem on-line și sunt responsabile de asigurarea calității actului educațional;

d) elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale, aplicaţii, precum și alte categorii de resurse și mijloace care pot fi utilizate, în procesul de învăţare on-line.

e) elaborează instrumente de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea progresului elevilor;

f) oferă feedback constructiv permanent fiecărui elev, în urma participării la activităţile desfășurate și a rezolvării sarcinilor de lucru;

g) raportează conducerii unității de învăţământ activitatea desfășurată, ţinând seama de modalităţile și termenele de raportare stabilite de către aceasta;

h) participă la activitățile de formare și webinariile recomandate de către MEC, ISJ/ISMB și conducerea unităţii de învațamânt.

Art. 11. (1) Parintele, tutorele legal instituit sau sustinatorul legal are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a asigura accesul si participarea prescolarului/elevului la activitatile de invatare on-line organizate de unitatea de invatamant.

(2) Parintele, tutorele legal instituit sau sustinatorul legal raspunde material pentru distrugerea echipamentelor informatice si de comunicare in situatia in care acestea apartin patrimoniului unitatii de invatamant.

Art. 12.(1) Prescolarul/ elevul are dreptul de a avea acces gratuit la portalurile, platformele de invatare, bibliotecile virtuale si la alte resurse de invatare digitale, in functie de nevoi.

(2) Elevul are obligatia de a participa la activitatile de invatare on-line stabilite de unitatea de invatamant.

Sectiunea 5 – Dispozitii finale

Art. 13. Ministerul Educatiei si Cercetarii va actualiza legislatia subsecventa Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in concordanta cu prevederile prezentei Instructiuni.

Art. 14. La reluarea activitatii de predare-invatare-evaluare in unitatile de invatamant, activitatea suport pentru invatarea on-line poate fi valorificata de cadrul didactic prin calificativ/nota cu acordul elevului sau cu acordul parintelui/tutorelui legal.

Art. 15. (1) Pentru prescolarii/elevii din medii dezavantajate, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant, cu sprijinul autoritatilor locale si al altor parteneri educationali, iau masuri pentru asigurarea conditiilor necesare si a accesului la activitati de invatare prin identificarea nevoilor si a solutiilor de dotare cu echipamente informatice si conectare la internet.

(2) Unitatile de invatamant vor realiza planuri de recuperare si planuri remediale pentru elevii care in perioada suspendarii cursurilor nu au putut participa, din motive obiective, la activitatile de invatare on-line. Acestea vor fi aplicate imediat dupa reluarea cursurilor.

Art. 16. In organizarea si desfasurarea activitatilor in mediul virtual se asigura respectarea cerintelor privind protectia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Articolul precedentGuvernul PNL vine cu o soluție utilă pentru producătorii și furnizorii români de echipamente medicale
Articolul următorLanț de supermarketuri din Neamț amendat de Protecția Consumatorului

1 COMENTARIU

  1. Cand iti dai demisia odata, femeie? Tu gandesti ce aberatii scoti din creierul ala? Demisia, doamna ministra! Da-ti demisia si fa-ne un bine! Te rugam!!

Comments are closed.