elevi 02Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) a lansat în dezbatere publică proiectul STATUTULUI ELEVILOR, care reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor din instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România. Proiectul a fost elaborat în colaborare cu Consiliul Naţional al Elevilor şi alte organizaţii reprezentative ale elevilor

DREPTURI

La capitolul DREPTURI, MENCS limitează numărul maxim de ore petrecute la şcoală la 7: “dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de 7 ore pe zi, cu excepția orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei și tradiției minorităților naționale și a învățământului bilingv, conform legii”.

De asemenea elevii au dreptul să formeze grupuri (“dreptul de a forma, adera și participa la grupuri, organizații, structuri sau mișcări care promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri și organizații non-formale, economice, sociale, recreaționale, culturale sau altele asemenea, în condițiile legii”) sau să protesteze (“dreptul la protest, pentru elevii din ciclul liceal, în afara orelor de curs; activitățile pot fi susținute în unitatea de învățământ preuniversitar, la cererea grupului de inițiativă, numai cu avizul Consiliului de Administrație. Aprobarea pentru desfășurarea acestor acțiuni va fi condiționată de acordarea de garanții scrise oficiale ale organizatorilor sau ale părinților/tutorilor/ susținătorilor legali ai acestora, în cazul elevilor minori, cu privire la securitatea persoanelor și a bunurilor“).

Legiuitorul nu uită că majoritatea părinţilor nu sunt foarte bogaţi, de aceea elevii au dreptul la reduceri (“dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar, naval și fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic. Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport menționate mai sus, în conformitate cu prevederile legale in vigoare”), gratuităţi (“dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare; de aceeași facilitate beneficiază și elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă, cărora li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru”) sau nu pot fi obligaţi să poarte uniformă (“dreptul de acces în incinta unității școlare, în timpul programului, în condițiile legii, fără limitări din partea conducerii precum condiționalitatea de a avea uniformă”)

ÎNDATORIRI

Capitolul îndatoriri are o adăugire interesantă, influenţată probabil de doctoratele obţinute prin metoda “copy-paste”. De aceea, de la cea mai mică vârstă elevii au îndatorirea “de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenența informaţiilor prezentate în lucrările elaborate”.

INTERDICŢII

Capitolul interdicţii este unul extrem sever. Dar, dacă va fi pus în aplicare ca la carte, şcoala va deveni un loc foarte-foarte sigur. Exemple de interdicţii:

  • “să deţină sau să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ droguri, băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise, țigări, substanțe etnobotanice și să participe la jocuri de noroc”
  • “să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ”
  • “să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ”
  • “să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă”

SANCŢIUNI

Elevii pot fi sancționați, dar “faptele trebuie să se petreacă în incinta unității de învățământ”.  Sancțiunile aplicate “se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru elevii minori”. Mustrarea în faţa colectivului clasei sau al școlii “este interzisă în orice context, precum și aceea sub forma agresiunii fizice de orice fel a elevului”.  De asemenea, elevii “nu pot fi supuși unor sancțiuni colective. Orice elev poate fi sancționat numai pentru propria culpă”.

ABSENŢE

Prevederile sunt drastice şi în cazul absenţelor nemotivate. În  învăţământul preuniversitar, “la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct”.

Textul integral:

https://zch.ro/wp-content/uploads/2016/06/STATUTUL-ELEVILOR-PROIECT.pdf

Colectarea opiniilor şi a sugestiilor pe marginea proiectului de statut se va desfăşura în perioada 17 iunie – 4 iulie 2016. Toţi cei interesaţi să se implice în acest dialog public sunt invitaţi să transmită pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro propuneri şi observaţii vizând structura şi conţinutul documentului lansat în dezbatere publică. (Marcel CONSTANTINESCU)