cmjUn anunț publicat pe platforma care semnalează posturile scose la concurs pentru funcționari de tot felul, dar mai ales publici, în sensul că sunt plătiți de statul român sau autoritățile publice locale, ca să știe omul de unde iese cinstit la pensie, semnalează pentru județul Neamț apariția postului de director adjunct de marketing la Complexul Muzeal Neamț.

Pe site-ul instituției, anunțul apare inclusiv cu dată și număr de înregistrare (nr. 1799/01.11.2016), iar termenul limită pentru depunerea dosarelor este foarte strâns, 15 noiembrie. Cum nu credem că toți cei care vor o asemenea funcție se înghesuie să citească site-ul complexului, am cerut date despre modalitatea de anunțare și ne-am convins că s-a făcut tot ce se putea face. Legal.

Adică a fost publicat anunțul în publicația de o largă răspândire națională pe care tot absolventul de studii sociale o citește la cafeaua de dimineață, adică Monitorul Oficial, apoi pe site-ul Consiliului Județean Neamț, unde iarăși se înghesuie lumea să se informeze asupra concursurilor de la Muzeu și într-un cotidian regional pentru care nemțenii toți stau la rând cu două ore înainte de a se deschide chioșcurile, pentru a-și disputa exemplarele puse la vânzare din ”Evenimentul de Iași”.

Pentru că ni se pare foarte important postul respectiv, în contextul în care se vrea o revitalizare a activității muzeale, publicăm și noi anunțul așa cum a fost el conceput. Vă sugerăm să citiți cu atenție ce studii se cer pentru participarea la concurs și să vă dați seama, din anunț, cam ce anume se cere pentru un director de marketing. (V.B.)

«Complexul Muzeal Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de conducere, vacante, de director adjunct (marketing).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: istorie, studiul patrimoniului, studii culturale, arhitectură, arte vizuale, limba și literatură, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, sociologie sau biologie; ( De ce nu studii de marketing- N.R)

– studii de masterat sau postuniversitare;

– vechime în specialitatea studiilor de la lit. a) – minimum cinci ani;

– experienţă în management de minimum doi ani sau pregătire în management;

– nu i-a încetat contractul individual de muncă, contractul de management sau raportul de serviciu pentru motive imputabile în ultimii 5 ani;

– cunoştinţe de operare pe calculator;

– cunoaşterea unei limbi străine.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15  noiembrie 2016, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

23 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

– curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ din Piatra-Neamț, str. Mihai Eminescu nr. 10, telefon: 0233/217.496, 0233/218.108.»

 

 

Articolul precedentGALERIE FOTO Şase TIR-uri în flăcări în curtea unei societăţi comerciale
Articolul următorFOTO 2.000 de ţigări ascunse în toba de eşapament
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.

2 COMENTARII

  1. urmariti pe site ul directiei judetene pentru cultura- cauta sa angajeze consilier, grad profesional superior, nivel studii S, post din Compartimentul Financiar-Contabilitate, Salarizare, Administrativ, Achiziţii Publice (ID post ANFP: 356558) si studiile cerute sunt -pentru postul de consilier grad profesional superior din Compartimentul Financiar-Contabilitate, Salarizare, Administrativ, Achiziţii Publice studiile universitare trebuie să fie în domeniul de licență: administrație publică, inginerie, sociologie!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. O adunătură de golani la bugetari. Poate trebuie angajata vreo proasta cu studii europene la frecventa redusa. Prostii ăstia trebuie sa conducă o institutie. Incompetenti cu aere de provincie.

Comments are closed.