pietricica turism

În calitate de senator de Neamț, consider oportun să prezint un raport de activitate pentru anul 2013. În activitatea mea parlamentara m-a călăuzit dorința de a reprezenta concret și cât mai susținut locuitorii din judeţul şi oraşul Piatra Neamţ, prin cunoaşterea şi implicarea în rezolvarea problemelor comunităţii. Toate acestea s-au materializat în 10 iniţiative legislative, două declaraţii politice, patru luari de cuvânt şi o interpelare adresată Guvernului.

Doresc să menționez că nu folosesc autoturisme puse la dispoziţie de Parlamentul României şi nici nu locuiesc în hotelul parlamentarilor.

pnl nov 2013

INIŢIATIVE LEGISLATIVE

Propunere legislativă privind completarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997

Propunerea legislativă completează actul de dreptate demarat şi împlinit în mare parte prin legile funciare anterioare, cât şi pentru a preîntâmpina formularea unor noi plângeri la CEDO.

Legea a fost îmbunătăţită cu o prevedere clară, fermă, logică şi generaroare de efecte pozitive faţă de petenţii sau urmaşii acestora, care nu au putut beneficia de efectele legilor funciare.

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Având în vedere că structura veniturilor proprii, cotele defalcate din impozitul pe venit deţin o pondere de aproximativ 90%, diminuarea acestora a afectat semnificativ modul de formare şi utilizare a veniturilor proprii, fapt pentru care afectarea a cel puţin 25% din veniturile proprii pentru finanţarea cheltuielilor din domeniul “asigurări şi asistenţă socială” va determina o finanţare şi mai defectuoasă a altor cheltuieli publice, finanţate din aceasta sursă (autorităţi publice, serviciul datoriei publice locale, cultură, recreere şi religie, locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, alte acţiuni economice).

Lucia Varga

Propunerea legislativă presupune eliminarea art. 20 din OUG 103/2013, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, datorită impactului negativ asupra bugetelor municipiilor, oraşelor şi comunelor, întrucât trebuie să asigure din venituri proprii 25% din cheltuielile cu plata însoţitorilor persoanelor cu handicap.

Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 82 din 25.10.2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

Cadrul legal actual nu acoperă în întregime necesitatea, resimţită la nivelul organismului militar, recunoaşterii meritelor personalului armatei participant la astfel de misiuni şi de cultivare a spiritului de solidaritate şi camaraderie faţă de cei care au făcut sacrificii pe câmpul de luptă.

Modificarea unor norme legale, suprapusă momentului sosirii în ţară a celor care au dobândit invalidităţi sau anume boli din cauza acţiunilor militare la care au luat parte în teatrele de operaţii, impune adoptarea de măsuri imediate pentru instituirea cadrului juridic necesar situaţiilor speciale.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.102 din 21 septembrie 1992 privind stema ţării şi sigiliul statului

Propunerea legislativă are ca fundament reîncoronarea acvilei de pe stema României. Întrucăt în acest moment se dezbate revizuirea Constituţiei, este necesar ca stema ţării să fie aplicată pe drapel şi să fie completată cu toate elementele heraldice care sunt specifice tradiţiei poporului român.

Propunere legislativă privind Cinematografia şi Industria Filmului

Proiectul de lege s-a născut din nevoia de a pune în acord cadrul legislativ în domeniul cinematografiei cu nivelul evoluţiei filmului românesc. OG 39/2005 este reglementarea care în urma cu 9 ani a dat un nou suflu producţiei de film, iar astăzi este depăşită, iar lacunele sale impietează asupra principalelor zone ale acestui domeniu şi anume finanţarea producţiei de film, accesul la resursele financiare şi piaţa internă pentru filmul românesc.

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Modificarea alin.(6) al art. 47 din OG 43/1997, presupune introducerea excepţiei de la perceperea de tarife de utilizare de către administratorii drumurilor pentru investiţiile publice de interes local, zonal, judeţean sau regional.

1 COMENTARIU

Comments are closed.