pietricica turism

lei noi

Persoanele juridice achită un nou bir în 2014

Prin noul cod fiscal se instituie un nou impozit asupra valorii construcțiilor, altele decât clădirile pentru care se datorează impozit pe clădiri potrivit Codului Fiscal. Contribuabilii care datorează impozitul pe construcții speciale sunt persoanele juridice române, persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, persoanele juridice cu sediu social în România înființate potrivit legislației europene. Fac excepție institutele naționale de cercetare-dezvoltare, instituțiile publice, asociațiile, fundațiile și celelalte persoane juridice fără scop patrimonial.

Baza impozabilă este reprezentată de valoarea construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidențiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor, din care se scade valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosință, pentru care se datorează impozit pe clădiri, conform Titlului IX din Codul Fiscal, de către contribuabil sau proprietar, după caz, valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcțiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale, valoarea construcțiilor reprezentând terase pe arabil, plantații pomicole și viticole conform subgrupei 1.2.9. din grupa 1 a Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare. Această deducere din baza impozabilă a avut în vedere evitarea dublei impuneri și stimularea agenților economici care administrează construcții din domeniul public de a continua efectuarea de lucrări de consolidare, modernizare sau extindere.

Bani mai mulţi pentru construcţii

Construcțiile pentru care se va plăti noul impozit de la 1 ianuarie 2014 sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare. Acest impozit se aplică pentru construcții precum centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni, centrale termoelectrice și nuclearo-electrice, piste și platforme, sonde de țiței, gaze și sare, rampe de încărcare-descărcare, coșuri de fum și turnuri de răcire, iazuri pentru decantarea sterilului, heleștee, iazuri, bazine; ecluze și ascensoare; baraje, jgheaburi pentru piscicultură, infrastructura transport feroviar, infrastructura drumuri: alei, străzi, autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, semne de circulație, marcaje etc.), linii și cabluri aeriene de telecomunicații (stâlpi, circuite, cabluri, traverse, console), platforme, turnuri și piloni metalici pentru antene de radiofonie, telefonie mobilă, radio, tv, lacuri artificiale de acumulare, construcții pentru transportul energiei electrice, canale de irigații.

Declararea și plata se fac astfel: cota de impozit de 1,5% se aplică asupra valorii construcțiilor și se datorează începând cu 1 ianuarie 2014, iar calculul și declararea acestuia se efectuează de către contribuabili anual, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul; plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 mai și 25 septembrie, inclusiv. Impozitul asupra valorii construcțiilor reprezintă venit la bugetul de stat.

Veniturile din străinătate, impozitate diferit

De asemenea, s-au introdus prevederi referitoare la tratamentul fiscal al veniturilor obținute din străinătate de natura celor obținute din România în situația în care acestea din urmă sunt venituri neimpozabile în sensul că se aplică același tratament fiscal ca și pentru cele obținute din România.

În cazul impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România, noul act normativ prevede reducerea perioadei de deținere a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice române de la 2 ani la 1 an pentru acordarea scutirii de impozit a veniturilor de natura dividendelor plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente. În domeniul taxei pe valoarea adăugată se modifică prevederile referitoare la ajustarea TVA, în sensul că nu se impune ajustarea în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, în condițiile în care pierderea, distrugerea sau furtul bunurilor sunt demonstrate corespunzător, a fost eliminată condiția referitoare la achitarea TVA solicitate la rambursare de către persoanele impozabile nestabilite în România.

TVA la încasare devine opţională

Potrivit noilor prevederi, rambursările de TVA către persoanele impozabile nestabilite în România se vor acorda chiar dacă TVA solicitată la rambursare nu este achitată, sub rezerva îndeplinirii celorlalte condiții prevăzute de lege, a fost exclus din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor de leasing costul cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de leasing, acest cost urmând a fi recuperat de societățile de leasing prin refacturare de la utilizatori.

În noul Cod Fiscal se mai arată că, la capitolul accize se interzice vânzarea de țigarete către persoane fizice la un preț mai mic decât prețul de vânzare cu amănuntul declarat și s-a stabilit modul de calcul al valorii accizelor în lei, în situația în care cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al UE, este mai mic decât cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, în sensul că valoarea în lei a accizelor și a impozitului la țițeiul din producția internă, datorate bugetului de stat, stabilite în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat în Jurnalul Oficial al UE, valoare care se actualizează cu media anuală a indicelui prețurilor de consum calculată în luna septembrie din anul precedent, comunicată oficial de Institutul Național de Statistică, până la data de 15 octombrie.

Cotele de redevenţă, majorate

Potrivit noului Cod Fiscal, de la 1 ianuarie 2014 s-a majorat şi cota redevențelor cuvenite bugetului de stat, ca urmare a exploatării resurselor minerale aflate sub incidența Legii minelor nr. 85/2003. Majorarea aplicată va fi de 25% față de cotele în vigoare, cu excepția cotei de redevență pentru exploatarea metalelor nobile, în cazul cărora majorarea va fi de 50%, respectiv de la 4% din valoarea producției miniere la 6% din această valoare, cotei de redevență pentru exploatarea cărbunilor în cazul cărora cota procentuală a redevenței rămâne nemodificată față de cota în vigoare, respectiv 4%.

Sursa: Mediafax.ro

Ioana HAGI-STAN