pietricica turism

cet auto 02

În şedința CL Piatra Neamț, de luni, 6 octombrie, aleșii au încercat o soluţionare a problemei centralelor termice, pe care Locato (aflată în faliment) le utiliza, pentru a da agent termic celor care mai beneficiau de sistemul centralizat. Cei 16 consilieri prezenți la ședință au votat ca acestea să fie readuse în patrimoniul primăriei, pentru ca apoi 14 dintre ele să fie  preluate pe baza unui contract de prestări servicii de cei de la LocativServ. Alte 9 centrale vor reveni asociațiilor de proprietari și una va fi repartizată la Palatul Copiilor. Vă prezentăm, în rândurile ce urmează, REFERATUL DE APROBARE a proiectului supus votului consilierilor şi RAPORTUL DE SPECIALITATE ce susţine acest proiect. Concluziile le puteţi trage şi dv. singuri ca “sponsori” ai bugetului local. (Ceahlăul®)

“PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind preluarea de către Municipiul Piatra Neamţ a centralelor termice de la S.C. LOCATO S.A. care au făcut obiectul contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistemul SACET nr. 36819 din 31.07.2007

Având în vedere falimentul declarat al SC LOCATO SA, cererile asociaţiilor de proprietari, prin care solicită preluarea centralelor termice în vederea furnizării de agent termic, adresa a SC LOCATIVSERV SRL nr. 9041/2014 prin care solicită preluarea unor centrale în vederea asigurării cu agent termic către blocurile aflate în administrare este necesară analiză si soluţionarea cererilor sus menţionate.

Oportunitatea promovării proiectului de hotărâre constă în luarea unei măsuri de administrare eficientă a bunurilor care aparţin municipalităţii, precum şi luarea unor măsuri de natură a soluţiona cererile sus menţionate.

Ţinând cont de cele expuse mai sus se impune promovarea unui proiect de hotărâre  pentru:

– art. 1) aprobarea preluării de către municipiul Piatra Neamţ de la SC LOCATO SA a bunurilor de retur centrale termice şi întocmirea unui act adiţional în acest sens la contractul de concesionare a serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistemul SACET nr. 36819 din 31.07.2007

– art. 2) aprobarea predării-preluării în folosinţă gratuită a următoarelor centrale termice

Asociaţia de locatari nr. 22E  b-dul Dacia                    preia CT  CI 1

Asociaţia de locatari nr. 9 b-dul Dacia                          preia CT C41-02

Asociaţia de locatari nr. 17  str. Maratei                       preia PTM 17

Asociaţia de locatari nr. 17.  str. Maratei                      preia C 17-01

Asociaţia de locatari nr. 122, str. Progresului               preia PTM 31

Asociaţia de locatari nr. 108  str. Progresului               preia PTM 31

Asociaţia de locatari nr. 114 str. Progresului                preia CT CIII-22

Asociaţia de locatari Tiparului B2 A al. Tiparului          preia PTM 16

Asociaţia de locatari Unirea II. al. Tiparului                  preia PTM 16

Asociaţia de locatari B2, sc. B al. Tiparului                  preia PTM 16

Asociaţia de locatari G53 str. N. Iorga                         preia CII-25

Asociaţia de locatari G0, str. Gv. Galinescu                preia CIV-40

Asociaţia de locatari 34B str. Gr. Ureche                    preia PTM 24

Asociaţia de locatari 121 str. Gr. Ureche                    preia PTM 24

Asociaţia de locatari 120 str. Gr. Ureche                    preia PTM 24

Asociaţia de locatari 37D                                            preia PTM 24

Palatul Copiilor, str. Stefan cel Mare                          preia CT Palatul Copiilor

în condiţiile prezentării în termen de 15 zile a Hotărârii Adunării Generale a asociaţiilor de Locatari de predare-preluare a acestor bunuri

– art.3) completarea contractului de prestări servicii nr. 13255 din 28.03.2014 încheiat cu S.C. LOCATIVSERV S.R.L., prin act adiţional în sensul, respectiv al cap. II – Obiectul contractului cu următoarele:

– Serviciul de exploatare a centralelor termice care alimenteaza bloc H6, H7, H8, H9, H12, H13, H14, H15, H16, H17, bloc S1-str. Stamatin, bloc D3-str. Tiparului, bloc E0, nr. 40/B aleea Ulmilor, bloc E0-nr. 40/C, aleea Ulmilor

– încheie în nume propriu contracte cu  furnizorul de gaze naturale, electricitate, apă

– încheie în nume propriu contract de service-mentenanţă cu o firmă autorizată

– facturează încasează şi virează sumele încasate către furnizorul de gaze naturale, electricitate, apă

– celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 13255 din 28.03.2014 încheiat cu SC LOCATIVSERV SRL rămân neschimbate

 – art. 4)  modificarea anexei la contractul de concesionare a serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistemul SACET nr. 36819 din 31.07.2007 ce cuprinde lista bunurilor de retur transmise în concesiune către operatorul concesionar, aprobată prin HCL nr. 284/2007 cu modificările şi completările ulterioare, în sensul excluderii tuturor centralelor termice care nu mai furnizează agent termic, urmare a debranşării beneficiarilor cu exceptia centralelor termice prevăzute la art. 2 si art. 3.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
SERVICIUL PATRIMONIU, AUTORIZĂRI ŞI TRANSPORT
RAPORT DE SPECIALITATE

Văzând referatul de aprobare nr. 38185 din 06.10.2014  prin care Primarul Municipiului Piatra Neamţ – dl Gheorghe ŞTEFAN propune Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre privind preluarea de către Municipiul Piatra Neamţ a centralelor termice de la S.C. LOCATO S.A. care au făcut obiectul contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistemul SACET nr. 36819 din 31.07.2007

Ţinând cont de falimentul societăţii SC LOCATO SA, de cererile asociaţiilor de locatari, de  cererea 38186/2014 a SC LOCATIVSERV SRL este necesară analiza şi soluţionarea cererilor respective şi faptul că această societate a potrivit prevederilor legislative în vigoare.

Propunerea de mai sus este reglementată de:

Legea nr. 51/08.03.2006 (republicată) a serviciilor comunitare de utilităţi publice:

– art. 32, alin 1 „În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale păstrează, în conformitate cu competenţele ce le revin, potrivit legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilităţi publice..”

Legea nr. 325/14.07.2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică

-alin 2, lit. h) „exercitarea controlului serviciului public de alimentare cu energie termică, în condiţiile legii”

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,actualizată, republicată

– art. 36, alin 2, lit. c) „atribuţii privind administrarea domeniului public sau privat al comunei, oraşului sau municipiului”

– art. 36, alin 2, lit. d) „atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni”

– art. 45, alin. 3) „hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie”

– art. 115, alin. 1, lit. b) „consiliul local adoptă hotărâri”

– art. 123 alin. 1 “Consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri sau la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, în condiţiile legii. ”

Considerăm că proiectul de hotărâre privind – modificarea contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistemul SACET nr. 36819 din 31.07.2007 poate fi supus aprobării

Ataşăm la prezentul: adresa nr. 9041/2014 a SC LOCATO SA

Propunem ca actul administrativ să fie comunicat la Serviciul Patrimoniu, Autorizări şi Transport, Direcţia Economică, SC LOCATIVSERV SRL, SC LOCATO SA”.