Direcția Silvică Neamț: licitație pentru vânzarea de lemn fasonat, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiANUNŢ privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de lemn fasonat
Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A. Urechia, nr. 24, tel: 0233/211696; fax: 0233/212736, e-mail [email protected].

 1. Data desfăşurării și ora începerii  licitaţiei: 31.07.2019, începând cu ora: 10:00. Ordinea de licitare a loturilor va  fi următoarea: Văratec, Roznov, Borca, Tarcau, Gârcina, Brateș, Tazlău, Vaduri, Tg. Neamț, Pipirig, Roman, Bicaz, iar în cadrul ocoalelor, ordinea loturilor este cea afişată la sediul organizatorului și pe site-ul www.rosilva.ro.
 2. Locul desfăşurării licitaţiei: Direcţia Silvică Neamţ, str.V.A. Urechia, nr. 24, Piatra Neamţ, jud. Neamţ.
 3. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;
 4. 5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare.
 5.  Data desfășurării şi ora începerii preselecţiei: 26.07.2019, începând cu ora 09:00. Operatorii economici/grupurile de operatori economici nu participă la ședința de preselecție.
 6. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 25.07.2019, ora 16:30.
 7. Documentele necesare preselecţiei se pot depune cu minimum două ore înainte de data preselecției (data și ora limită până la care se poate depune documentația: 25.07.2019, ora 16:30), la registratura Direcției Silvice Neamț, prin una dintre următoarele modalități:
 1. a) direct la registratură, pe hârtie;
 2.  b) prin poştă/curier, pe hârtie;
 3.   c) prin poșta electronică, format pdf, semnate cu semnătură electronică calificată sau sigiliu electronic calificat.

Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul economic trebuie să depună, până la data și ora minimă comunicate prin anunț (25.07.2019, ora 16:30), la secretariatul Direcției Silvice Neamț, o cerere de înscriere, conform modelului din Formularul 1 (în original), care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată din următoarele documente, după caz, în original sau în copie certificată, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru conformitate cu originalul:

 1. a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini, în copie conformă cu originalul;
 2. b) certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informații extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei;
 3. c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic, conform modelului din Formularul 2 (în original);
 4. d) certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producătorii din industria mobilei, potrivit prevederilor art. 58, numai în cazul licitațiilor organizate pentru lemn fasonat numai de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, în copie conformă cu originalul;
 5. e) declarația conform modelului din Formularul 3 (în original) și cazierul tehnic de exploatare doar pentru operatorii economici care sunt atestați în activitatea de exploatare forestieră, completat la zi, în copie conformă cu originalul.
 6.  f) copie după actul de identitate al reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici (administratorului operatorului economic/grupului de operatori economici), sau al persoanei fizice înscrise la licitație/negociere;
 7. g) copia după autorizația de construcție pentru participarea la licitație a persoanelor fizice, în vederea cumpărării lemnului de lucru, conform prevederilor și condițiilor art. 21 alin. 9 și 10 din HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a fi admise la licitaţie/negociere pentru materiale lemnoase fasonate, persoanele fizice depun:

 1.  a) autorizaţia de construcţie, în copie, pentru lemnul de lucru;
 2. b) cartea de identitate, în copie.
 3. c) declarație pe proprie răspundere a persoanei fizice din care să reiasă că materialul lemnos fasonat adjudecat nu face obiectul comercializării; acest document se prezintă în original;

Cantitatea maximă de materiale lemnoase fasonate care poate fi adjudecată de persoanele fizice, în condiţiile de mai sus, este de maximum 50 mc, iar aceasta nu poate face obiectul comercializării.

 1. Lista loturilor/pieselor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot/piesă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile www.rosilva.ro și www.neamt.rosilva.ro.
 2. 9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitaţie: 10600.62 m3,

din care pe sortimente si pe specii:

bușteni furnir estetic: 0.00 (m3);

bușteni furnir tehnic: 0.00  (m3);

buștean gater: 6067.39 (m3)

lemn rotund celuloză: 17.00 (m3);

lemn de mină: 0.00 (m3);

lobde industriale: 0 (m3);

lemn c.r.: 3233.96 (m3);

lemn de foc: 1282.27 (m3)

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

răşinoase: 7632.22 (m3);

fag: 1861.96 (m3);

stejar, gorun: 143.20 (m3);

gârniţă: 0.00 (m3);

cer: 0.00 (m3);

salcâm: 1.00  (m3);

cireş:  45.93 (m3);

paltin: 91.52 (m3);

frasin: 17.09 (m3);

tei: 434.18 (m3);

plop: 143.31 (m3);

diverse tari: 188.65 (m3);

diverse moi: 41.56 (m3).

 1. Alte informații privind lemnul fasonat care se oferă spre vânzare:

– materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provin din fondul forestier proprietate publică certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC-C109255).

Materialele lemnoase fasonate rămase neadjudecate după încheierea licitaţiei se pot adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitației, respectiv în data de 31.07.2019, respectând prevederile HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei sau de pe site-ul: www.neamt.rosilva.ro,  începând cu data de: 19.07.2019 și este disponibil pe site începând cu data de 19.07.2019.

 1. Volumul de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeași zi, în condițiile prevăzute de regulamentul menționat mai sus și de alte reglementări în vigoare.
 2. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 19.07.2019.
 3. 13Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii:

Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria organizatorului, a:

 1.   a) garanţiei de contractare pentru volumul de material lemnos pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie;
 2.   b) tarifului de participare la licitaţie stabilit de 200 lei, cu TVA.

Atât garanţia de contractare, cât şi tariful de participare pentru licitaţia din 31.07.2019, trebuie să fie încasate în conturile Direcţiei Silvice Neamţ cel târziu în data de 31.07.2019. Conturile Direcţiei Silvice Neamţ în care se vor face viramentele bancare sunt:

RO47BRDE280SV02378682800 – BRD Piatra Neamţ

RO06RZBR0000060001063696 – Raiffeisen Piatra Neamţ

RO06BTRLRONCRT0261581001 – Banca Transilvania Piatra Neamţ

Pentru buna organizare şi desfăşurare a licitaţiei recomandăm operatorilor eocomici/grupurilor de operatori economici ca plata garanţiei de contractare şi a tarifului de participare să se facă prin virament bancar (ordin de plată sau foaie de vărsământ bancar).

Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus, referitoare la dovada achitării garanției de contractare și a tarifului de participare la licitație determină interzicerea participării la licitaţie/negociere a operatorului economic.

Documentul privind dovada achitării garanţiei de contractare prevăzute mai sus şi a tarifului de participare se depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minimum două ore înaintea începerii şedinţei de licitaţie.

În  cazul  în  care  garanţia  de  contractare  se  achită  prin  ordin  de  plată,  acestea  vor  avea  înscris  la  rubrica „Plătitor” denumirea operatorului economic/grupului de operatori economici ce se va înscrie la licitaţie. Nu  se admit plăţi efectuate  de către un operator  economic/grup  de  operatori  economici în  vederea participării altui operator economic/grup de operatori economici.

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respective, pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prevederilor HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 6 luni.

Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a materialelor lemnoase adjudecate, în alte condiţii decât forţa majoră/calamităţile naturale, atrage după sine pierderea garanţiei de contractare/garanţiei de bună execuţie, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prevederilor HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

 1.   a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;
 2.   b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare/lemnul fasonat nu a fost livrat, conform graficului, din culpa operatorului economic.
 3.        c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație/ negociere ulterioară și/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat.
 4. 14. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Direcția Silvică Neamț, tel: 0233/211696, fax: 0233/212736, e-mail: [email protected], persoane de contact: ing. Ilie Ciprian.

 

 

                                                                                   Organizator,

Direcția Silvică Neamț

Director,

ing. Gherghel Doru

Articolul precedentAtenționare hidrologică pentru Neamț și alte 4 județe
Articolul următorAccident cu două victime, după coliziunea a două mașini
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.