ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

DISPOZIŢIE

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art.133 alin.2 lit.a), art.134 alin.1 lit. a), alin.4, alin.5, art. 135 alin. 1, alin.3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 07.02.2020 – ora 13:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8.

Art.2 – Proiectul de hotărâre este cuprins în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței de Consiliu Local.

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail pusă la dispoziția consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

PRIMAR, DRAGOŞ CHITIC                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul General al  Municipiului, OANA SÂRBU

Anexă la Dispoziția Primarului nr.452  din 07.02.2020

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 07.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului bugetului general centralizat al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2020;

– iniţiator – Primar – Dragoș Chitic

  1. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului
  2. Secretarul General al Municipiului, Oana SÂRBU